fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 222 z 18 października 2011

Ustawy:
- z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, poz. 1320
- z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, poz. 1321
- z 19 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat, poz. 1322
- z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, poz. 1323
- z 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., oz. 1324
- z 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r., poz. 1325
- z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, poz. 1326
Rozporządzenia Rady Ministrów:
- z 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, poz. 1327
- z 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, poz. 1328
- z 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, poz. 1329
Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
- z 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, poz. 1330
- z 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, poz. 1331
Zobacz treść Dz.U. Nr 222
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA