fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Styl życia

Pierwsze dni Warszawskiego Festiwalu Filmowego

„Alois Nebel” to adaptacja komiksu Jaroslava Rudiša i Jaromíra 99
materiały prasowe
Za na­mi pierw­sze trzy dni 27. War­szaw­skie­go Fe­sti­wa­lu Fil­mo­we­go. Na otwar­cie zo­ba­czy­li­śmy „Ósmą stro­nę" Da­vi­da Ha­re'a z Bil­lem Ni­ghym w głów­nej ro­li.
Obec­ny na otwar­ciu WFF ak­tor wy­znał, że pierw­szą je­go mi­ło­ścią by­ła war­sza­wian­ka o na­zwi­sku – no­men omen – Ka­sia Ko­wal­ska. Po­zna­li się w ro­ku 1968 i ak­tor chęt­nie znów by się z nią spo­tkał. Pa­ni Ka­ta­rzy­no, pro­szę się ode­zwać!
A na dziś po­le­ca­my:

Alo­is Ne­bel

reż. To­mas Lu­nak,
Mul­ti­ki­no, po­nie­dzia­łek, godz. 15; śro­da, godz. 16.30; so­bo­ta, godz. 19, bi­le­ty 18 zł
„Alo­is Ne­bel" to dłu­go ocze­ki­wa­na ada­pta­cja kul­to­we­go ko­mik­su Ja­ro­sla­va Ru­diša i Ja­romíra 99. Przy jej re­ali­za­cji po raz pierw­szy w hi­sto­rii cze­skiej ki­ne­ma­to­gra­fii wy­ko­rzy­sta­no me­to­dę ro­to­sko­pii, w któ­rej mo­de­lem dla ani­ma­cji są praw­dzi­wi ak­to­rzy.
Alo­is Ne­bel pra­cu­je ja­ko dys­po­zy­tor na ma­łej sta­cji ko­le­jo­wej na gra­ni­cy cze­sko­-pol­skiej. Lek­tu­ra sta­rych roz­kła­dów  jaz­dy po­pro­wa­dzi go w prze­dziw­ną ko­le­jo­wą hi­sto­rię.

Ró­ża

reż. Woj­ciech Sma­rzow­ski,
Mul­ti­ki­no, godz. 19, bi­le­ty 18 zł
La­to 1945 r. Ta­de­usz, by­ły żoł­nierz AK, któ­re­mu woj­na za­bra­ła wszyst­ko, wę­dru­je przez Ma­zu­ry. Do­cie­ra do wdo­wy po nie­miec­kim żoł­nie­rzu.
Film, któ­re­go nie wol­no prze­oczyć. Nie tyl­ko z po­wo­du re­ży­se­ra, któ­ry po „We­se­lu" i „Do­mu złym" zre­ali­zo­wał ko­lej­ny po­ru­sza­ją­cy do bó­lu film. Tym ra­zem  po­ka­zał ge­hen­nę woj­ny, któ­ra nisz­cząc wszyst­ko, nie za­bi­ja tkwią­cej głę­bo­ko w bo­ha­te­rach po­trze­by mi­ło­ści. I na zglisz­czach ro­dzi się nie­ocze­ki­wa­ne uczu­cie. Mar­cin Do­ro­ciń­ski do­stał m.in. za ro­lę w tym fil­mie na­gro­dę ak­tor­ską w Gdy­ni, ale na­le­ża­ła się ona tak­że ge­nial­nej Aga­cie Ku­le­szy.

Uko­cha­ny

reż. Chri­sto­phe Ho­no­re,
Mul­ti­ki­no,  godz. 18.30;, so­bo­ta, godz. 16, bi­le­ty 18 zł
W Pa­ry­żu w 1964 r. mło­da Ma­de­le­ine krad­nie pa­rę pięk­nych bu­tów ze skle­pu, w któ­rym pra­cu­je. Z po­wo­du sek­sow­nych szpi­lek ktoś bie­rze ją za pro­sty­tut­kę. Ta po­mył­ka pchnie jej ży­cie na in­ne to­ry.
Prze­wrot­ny film prze­no­szą­cy wi­dzów z Pa­ry­ża lat 60.  do Pra­gi i do współ­cze­sne­go Lon­dy­nu śla­da­mi mi­ło­snych przy­gód mat­ki i cór­ki. W ob­sa­dzie m.in. Ca­the­ri­ne De­neu­ve, Chia­ra Ma­stro­ian­ni i Mi­los For­man.
Film pre­zen­to­wa­ny pod­czas uro­czy­stej ga­li koń­czą­cej fe­sti­wal w Can­nes.
Źródło: Życie Warszawy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA