fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Preferencyjny kredyt studencki

Fotorzepa, Danuta Matloch
Kredyt studencki jest dużo tańszy od standardowej pożyczki. Pieniądze można wydawać nie tylko na podręczniki, ale także na przyjemności
Preferencyjny kredyt studencki udzielany jest maksymalnie na sześć lat (okres studiów). Transze po 600 zł wypłacane są przez dziesięć miesięcy roku akademickiego (dla studentów przewidziano maksymalnie 60 transz, dla doktorantów 40).
Pożyczka jest przyznawana raz; można o nią wystąpić np. na pierwszym roku studiów. Potem student musi jedynie pamiętać o pokazaniu dwa razy w roku – w terminie wyznaczonym przez bank – ważnej legitymacji studenckiej. Jeśli nie zjawi się w tej sprawie w oddziale banku w ciągu miesiąca po wyznaczonym terminie, będzie musiał zacząć spłacać kredyt.
Z oferty może skorzystać  obywatel Polski uczący się w kraju. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia lub kontynuowanie jej po otwarciu przewodu doktorskiego. Od roku akademickiego 2010/2011 pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2,1 tys. zł (pod uwagę brane są dochody netto). Pozostali mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku w zależności od tego, jak wielu jest chętnych i jak duża pula pieniędzy została przeznaczona na ten cel.
– Inną zmianą jest wprowadzenie legitymacji (studenckiej lub doktoranckiej) jako dokumentu potwierdzającego status studenta. Nowe przepisy umożliwiają również czasowe zawieszenie spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy w razie trudnej sytuacji materialnej studenta – informuje Monika Floriańczyk z PKO BP.
Otrzymane pieniądze wcale nie muszą być wydane na książki czy czesne. Dzięki nim równie dobrze można wyjechać na wakacje lub wynająć pokój.
O zwrot pożyczki nie trzeba się martwić nie tylko przez całe studia, ale i przez dwa lata po nich. Dopiero po tym czasie rozpocznie się spłata kredytu; okres ten będzie trwał dwukrotnie dłużej niż pobieranie pieniędzy (jeśli student dostawał pieniądze np. przez pięć lat, będzie spłacał kredyt przez dziesięć).
Oprocentowanie wynosi połowę aktualnej stopy redyskontowej NBP (w tym momencie odsetki pobierane od studenta to 2,38 proc.). Jeżeli student z jakiegoś powodu przerwie naukę lub nie okaże na czas legitymacji, bank wypowie umowę i trzeba będzie zwracać mu pieniądze; wtedy oprocentowanie będzie wyższe (75 proc. stopy redyskontowej NBP).
W przypadku kłopotów ze spłatą na prośbę studenta bank może obniżyć wysokość raty do 20 proc. jego miesięcznego dochodu. Pięć procent absolwentów, którzy ukończą studia z najlepszymi wynikami, ma szansę na umorzenie 20 proc. kwoty zadłużenia.
Kredytów studenckich udzielają cztery banki: PKO BP, Pekao SA, BPS oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Ich oferty różnią się przede wszystkim opłatami oraz oczekiwanymi zabezpieczeniami kredytu.
– Staramy się tak dobrać zabezpieczenie, aby było korzystne dla banku, ale też przyjazne dla klienta – zapewnia Tomasz Bogusławski z Banku Pekao SA.
Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane są w oddziałach banków od 1 października do 15 listopada. O preferencyjny kredyt można się starać tylko w jednej instytucji. Bank musi do 15 lutego poinformować studenta, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające.
Jeżeli studentowi nie uda się sprostać wymaganiom danego banku, może ponownie złożyć wniosek w innym. Musi z tym zdążyć do 28 lutego. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pozostaje tylko podpisanie umowy z przedstawicielem banku do 31 marca danego roku akademickiego. Wtedy raty kredytu zostaną wypłacone za okres od pierwszego października.
Potrzebne zabezpieczenia
BPS
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- poręczenie osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową
- poręczenie udzielone przez ARiMR (dla studentów z terenów wiejskich) lub BGK
PKO BP
- poręczenie wekslowe
- poręczenie na zasadach ogólnych według kodeksu cywilnego
- poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego
PEKAO SA
- poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego dla studentów o najniższych dochodach
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę (ewentualnie poręczony przez współmałżonka)
- poręczenie wekslowe rodziców studenta
- poręczenie wekslowe osób trzecich
- zabezpieczenie płynne
Koszty kredytu
- Niezależnie od tego, w którym banku zostanie przyznany kredyt, jego oprocentowanie płacone przez studenta wynosi połowę stopy redyskontowej NBP
- PKO BP przy wypłacie każdej transzy pobiera prowizję w wysokości 0,5 proc.
- W Pekao SA opłaty nie ma, chyba że pieniądze są przelewane na rachunek w innym banku; wtedy kosztuje to 4 zł.
- W SGB (GBW)    opłata wynosi 4,5 zł.
- Bank BPS pobiera przy wypłacie transzy 0,1 proc.
Co musisz przygotować
- wniosek o udzielenie kredytu,
- dokument tożsamości,
- dokumenty potrzebne do ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta; brane są pod uwagę dochody uzyskane przez studenta oraz członków jego rodziny w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku; jeśli student jest samodzielny finansowo, wystarczą jego własne dochody; informacje na temat dochodów muszą być potwierdzone przez urząd skarbowy lub instytucje, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich,
- zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich,
- dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (dokumenty mogą być dostarczone do oddziału przed podpisaniem umowy).
Zmiany w poręczeniach dla najuboższych*
• O stuprocentowe poręczenie kredytu przez BGK mogą ubiegać się studenci, których dochód na osobę w rodzinie wynosi do 600 zł miesięcznie oraz ci, którzy są całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej, mieszkają w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (ich dochód nie może przekraczać kwoty ogłoszonej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego).
• O poręczenie 70 proc. wartości kredytu w BGK mogą wystąpić studenci z dochodami do 1000 zł miesięcznie.
• Za zabezpieczenie kredytu studenckiego BGK pobiera od studenta prowizję w wysokości 1,5 proc. poręczanej kwoty (naliczaną od miesięcznej transzy).
• Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) może poręczyć spłatę 100 proc. kwoty kredytu studentom z obszarów wiejskich; miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekraczać 600 zł.
• Poręczenia udzielane przez agencję są bezpłatnie, obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy kredytowej.
• Uzyskanie kredytu z poręczeniem ARiMR jest możliwe tylko w bankach, które podpisały z agencją umowę o współpracy; są to Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.
*zostały wprowadzone w ubiegłym roku
Ile kredytów w latach ubiegłych
Ze wstępnych danych nadesłanych przez banki wynika, że w roku akademickim 2010/2011 studenci i doktoranci złożyli 24,2 tys. wniosków kredytowych, z których ponad 94 proc. (22,9 tys.) spełniało podstawowe kryterium – dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2100 zł. Do 31 marca 2011 r. banki zawarły ok. 17,5 tys. umów kredytowych (o 5,4 proc. więcej niż w poprzednim roku akademickim i o 42 proc. więcej niż w roku akademickim 2008/2009) – informuje Marta Stefańczak z biura prasowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA