fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Hiszpański podatek od sprzedaży udziałów polskiej spółki

Gdzie będzie opodatkowane odpłatne zbycie udziałów w polskiej spółce z o.o. przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w Hiszpanii (będącą hiszpańskim rezydentem)?
Taka sprzedaż będzie opodatkowana w Hiszpanii. Zasada ta dotyczy nie tylko obywateli Hiszpanii, ale również obywateli polskich, którzy deklarują, że mają stałe miejsce zamieszkania w Hiszpanii.
Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w naszym kraju (jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).
Przykładowy katalog dochodów (przychodów), które osiągane przez zagranicznego nierezydenta podlegają PIT w Polsce, znajdziemy w art. 3 ust. 2b. Nie zostały tam ujęte dochody ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o.o.
Katalog ten jest co prawda otwarty, jednak zasadą jest, że opodatkowane w Polsce są wyłącznie te dochody, których źródło na trwałe związane jest z Polską. Dochód ze zbycia udziałów, akcji pochodzi ze źródła, które nie ma trwałego związku z Polską. Takie stanowisko wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 24 lipca 2001 (PB/AK-8214-1045-277/01).
Ministerstwo stwierdziło, że nie są dochodami uzyskanymi ze źródeł dochodów położonych na terytorium Polski dochody nierezydentów ze zbycia „praw do źródeł dochodów” (np. udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych wyemitowanych przez polskie podmioty, wierzytelności polskich podmiotów), gdyż stanowi ono odrębne od zbywanego prawa źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski. W związku z tym  przepisy ustawy o PIT nie przewidują opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce z  o.o. przez nierezydenta.
Na temat zasad opodatkowania takich dochodów wypowiedziała się też Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 12 grudnia 2008 (IPPB2/415-1352/08-4/MK). Stwierdziła, że zbycie mające postać sprzedaży lub wniesienia aportem  jest opodatkowane w Polsce jedynie wówczas, gdy sprzedaż akcji następuje na polskiej giełdzie bądź gdy zbycie udziałów lub akcji prowadzi w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości. W pozostałych  wypadkach dochód taki nie będzie opodatkowany w Polsce.
Warto też zajrzeć do postanowień polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów uregulowane są w jej art. 13 ust. 3. Zgodnie z nim zyski z przeniesienia tytułu własności majątku  niewymienionego w ust. 1 lub 2 będą opodatkowane tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (w tym wypadku w Hiszpanii).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 umowy opodatkowaniu w Polsce podlegają zyski ze zbycia nieruchomości położonej w Polsce, zyski ze sprzedaży udziałów w spółce, której majątek składa się głównie z nieruchomości oraz zyski ze zbycia majątku ruchomego zakładu.
Przepisy ust. 1 i 2 nie wymieniają dochodów ze sprzedaży udziałów w spółce, której majątek nie składa się gównie z nieruchomości. W związku tym dochód rezydenta hiszpańskiego z tytułu sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o.o. będzie opodatkowany wyłącznie w Hiszpanii.
Luiza Boczek doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Podatkowego Iusta w Warszawie
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA