fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Jaki podatek od linii telekomunikacyjnych

www.sxc.hu
Podatek od nieruchomości obliczany jest tylko od wartości kanalizacji kablowej. Linia w niej przebiegająca nie ma wpływu na jego wysokość
Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 8 marca 2011 (I SA/Łd 39/11).
Spółka telekomunikacyjna wystąpiła do prezydenta miasta z pytaniem, czy w stanie prawnym po 17 lipca 2010 od wartości linii telekomunikacyjnych umieszczonych w kanalizacji kablowej trzeba płacić podatek od nieruchomości.
Spółka uważa, że kanalizacja kablowa jest obiektem liniowym, a więc budowlą. Będzie ona zatem opodatkowana. Natomiast w prawie budowlanym zostało wyraźnie wskazane, że linia telekomunikacyjna umieszczona w tej kanalizacji nie jest obiektem budowlanym, jego częścią ani urządzeniem budowlanym.
Nie spełnia więc definicji budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że nie jest przedmiotem opodatkowania. Od 1 sierpnia 2010 nie ma więc wątpliwości, że wartość linii nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru podatku.
Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem kable będą opodatkowane. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła bowiem do art. 3 prawa budowlanego.
Zgodnie z tym przepisem obiektem budowlanym jest budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W pojęciu tym mieści się również sieć uzbrojenia terenu, na którą składa się nie tylko kanalizacja, ale i umieszczone w niej kable.
Sąd uchylił interpretację. Wskazał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji obiektu budowlanego oraz urządzenia budowlanego odwołuje się do ustawy Prawo budowlane. Na mocy tych przepisów budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury oraz obiekt liniowy.
Natomiast obiektem liniowym jest kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie są obiektem budowlanym lub jego częścią ani urządzeniem budowlanym. W związku z tym opodatkowana jest tylko kanalizacja kablowa, ale już nie znajdujące się w niej linie.
Autorka jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte
Komentuje Łukasz Kuryło-Gołoś, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro we Wrocławiu):
Nieobjęcie podatkiem od nieruchomości linii telekomunikacyjnych (a także innych) umieszczonych w kanalizacji kablowej wynika z literalnego brzmienia znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, do której odwołuje się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Nie powinno budzić wątpliwości, że wprowadzona w art. 3 pkt 3a prawa budowlanego definicja obiektu liniowego jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 3 pkt 1 lit. b tej ustawy, zgodnie z którym przez obiekt budowlany rozumie się budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
Do takich wniosków prowadzi także analiza uzasadnienia do proponowanych zmian. Głównym celem tej regulacji niewątpliwie było wyłączenie z opodatkowania wartości linii umieszczonych w kanalizacji kablowej.
Stanowisko organów podatkowych zaskarżone przez podatnika potwierdza, że w wielu sytuacjach interes finansowy jednostek samorządu terytorialnego przeważa nad koniecznością zgodnego z prawem rozstrzygnięcia kwestii podatkowych. De lege ferenda należałoby się zastanowić nad racjonalnością przepisów o podatku od nieruchomości, które przyznają kompetencje organów podatkowych jednostkom bezpośrednio zainteresowanym maksymalizacją wpływów z podatków lokalnych.
Choć WSA nie odniósł się bezpośrednio do tej kwestii, rację należy przyznać podatnikowi, że wyłączenie z opodatkowania linii telekomunikacyjnych nastąpiło od 1 sierpnia 2010, a więc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie zmian w prawie budowlanym. Tymczasem z mojego doświadczenia wynika, że wiele organów podatkowych błędnie przyjmuje, że wpływ znowelizowanych przepisów na podstawę opodatkowania nastąpił dopiero od 1 stycznia 2011.
Jednocześnie warto podkreślić, że w praktyce dla wielu podatników (także spoza branży telekomunikacyjnej) utrudnione bądź niemożliwe może okazać się właściwe ustalenie wartości linii znajdujących się w kanalizacji kablowej, jeżeli obiekty te są jednym środkiem trwałym. Mając na uwadze aktualne brzmienie przepisów, warto zadbać, aby przynajmniej na przyszłość rozdzielać w ewidencji kanalizację kablową od linii w niej przebiegających.
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA