Zapomogi nieprzekraczające 2280zł są wolne od podatku

Nie możesz pobierać podatku dochodowego od zapomóg wypłacanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby albo śmierci
Co do zasady są one zwolnione z podatku od dochodów osobistych do wysokości łącznej 2280 zł rocznie.Wypłacający zapomogi pracodawca nie pobiera podatku, zarówno gdy adresatem pomocy jest pracownik, jak i wówczas, gdy trafiają one do rąk byłego pracownika, czyli emeryta, rencisty albo innych osób, którym w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznano prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych z tego funduszu. Tymi osobami mogą być wdowy i sieroty po byłych pracownikach, a także emerytach i rencistach.Nie ma także podatku od odpraw pośmiertnych, jakie pracodawca wypłaca rodzinie zmarłego pracownika na podstawie art. 93 k.p. (art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w skrócie updof). To samo dotyczy zasiłków wypłacanych pracownikowi z tytułu urodzenia dziecka czy zasiłków z funduszów związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 9 updof).Natomiast zapomogi losowe bez względu na źródło ich finansowania, a więc t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL