fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Budżet 2010 r.: obowiązki sprawozdawcze gmin

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Każdy wójt powinien opracować i przedstawić radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Ma na to czas do końca marca
Zasady i tryb sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań budżetowych określa ustawa o finansach publicznych (ufp). Zgodnie z jej art. 267 ust. 1 pkt 1 zarząd (wójt) jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu (rada, sejmik) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków gminy, powiatu czy województwa.
Sprawozdanie to powinno trafić w tym samym terminie do regionalnej izby obrachunkowej.

Zakres informacji

Jak wynika z art. 267 ust. 1 ufp, zarząd (wójt) przedstawia właściwej radzie (sejmikowi) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu (art. 267 ust. 1 pkt 1), sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 (realizacja planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest samorząd) oraz informację o stanie mienia gminy (powiatu, województwa samorządowego).
Do sprawozdania tego należy dołączyć wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 267 ust. 2 ufp).
– Na podstawie ust. 3 omawianego artykułu można by wnioskować, że do regionalnej izby obrachunkowej trafić powinno jedynie sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1 ufp. Nic bardziej mylnego – mówi Grażyna Wróblewska, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wynika bowiem, że do zadań izb należy wydawanie opinii o przedkładanych przez zarząd (wójta) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (uzasadnienie).
Oznacza to, że do regionalnej izby obrachunkowej przesłać należy – do 31 marca – nie tylko uzasadnione sprawozdanie z wykonania budżetu, ale także pozostałe informacje wymienione w art. 267 ust. 1 i 2 ufp.

Dwa całkiem różne dokumenty

31 maja to kolejny ważny termin w procedurze udzielania absolutorium. Do tego dnia każdy wójt (zarząd) ma obowiązek przekazać radzie (sejmikowi) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten, wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej na jego temat oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki, jest podstawą do udzielenia albo odmowy udzielenia wójtowi (zarządowi) absolutorium.
– Sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego nie należy przy tym utożsamiać ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – wyjaśnia Iwona Bendorf-Bundorf, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Są to różne dokumenty.
Podstawą do sporządzenia pierwszego z tych sprawozdań są przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. (DzU nr 128, poz. 861). Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, łącznego bilansu, łącznego bilansu zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu.
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców – ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie – przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
Kalendarium dla wójta i radnych
Tryb prac nad uchwałą absolutoryjną określa ustawa o finansach publicznych. Określa ona również terminy, w których podjęte być powinny poszczególne czynności:
> do 31 marca – wójt (zarząd) przekazuje radzie (RIO) sprawozdanie z wykonania budżetu;
> do 31 maja – wójt (zarząd) przekazuje radzie sprawozdanie finansowe;
> do 15 czerwca komisja rewizyjna ma obowiązek przedstawić radzie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta (zarządu);
> do 30 czerwca – rada rozpatruje i zatwierdza rocznesprawozdanie finansowe jednostki, sprawozdanie z wykonania budżetu i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla wójta (zarządu).
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Czytaj także w serwisach
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA