fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Oddajemy budynek firmy do użytku

Nie wystarczy, że przedsiębiorcy uda się przebrnąć przez formalności związane z uzyskaniem pozwolenia budowlanego i samą budową swojej firmy, by mógł zaczynać działalność. Zanim się wprowadzi do obiektu, musi jeszcze uzyskać pozwolenie na użytkowanie
W obecnie wydawanych pozwoleniach budowlanych przedsiębiorca nie znajdzie już sformułowania, że użytkowanie może rozpocząć po uzyskaniu na nie pozwolenia. Będzie tam tylko informacja o tym, jakie grupy obiektów wymagają takiego pozwolenia. Sam musi się zorientować, czy ten obowiązek go dotyczy. Zazwyczaj okaże się, że tak. Nawet wtedy, gdy buduje niewielki warsztat, sklep czy tylko dobudowuje parking przy coraz bardziej obleganej kawiarni.
Art. 55 prawa budowlanego mówi, że pozwolenie na użytkowanie jest wymagane wtedy, gdy obiekt jest zaliczony do kategorii budowlanych: V, IX - XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII - XXX. Przy większości inwestycji dotyczących firm przedsiębiorca będzie musiał uzyskać taką decyzję. W ramce poniżej podajemy, o jakie konkretnie obiekty chodzi.
Ponadto pozwolenie na użytkowanie będzie niezbędne, jeżeli ma miejsce legalizacja samowoli budowlanej. Jest potrzebne także wtedy, gdy użytkowanie obiektu ma się zacząć przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. - Nie znaczy to, że można oddać do użytku obiekt wstanie surowym lub nawet surowym zamkniętym -zastrzega Mariola Berdysz, dyrektor Wszechnicy Budowlanej. - Nikt się na to nie zgodzi. Ale np. mogą jeszcze trwać prace wykończeniowe w części budynku albo na terenie przy obiekcie.
Inwestor, który musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie, najpierw zawiadamia o zakończeniu budowy odpowiednie inspekcje. Konkretnie chodzi o:
-Państwową Inspekcję Sanitarną, przy czym zazwyczaj będzie to powiatowy inspektor sanitarny;
-Państwową Straż Pożarną - za zwyczaj poinformować trzeba komendanta powiatowego (miejskiego);
-Inspekcję Ochrony Środowiska, czyli zawiadomić trzeba wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
-Państwową Inspekcję Pracy, za zwyczaj informuje się okręgowego inspektora pracy.
Organy te, według prawa budowlanego, zajmują stanowisko tylko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Nie wolno im kwestionować rozwiązań, które zostały przyjęte w projekcie, nawet jeśli w międzyczasie zmieniły się przepisy.
Często zdarza się, że inspektorzy kwestionują np. brak jakiejś kratki czy urządzenia gaśniczego.- Jeśli nie było ich w projekcie, to zastrzeżeń nie można zgłaszać w tym postępowaniu - mówi Mariola Berdysz. - Inspektorzy nie mogą w ten sposób opóźniać oddania obiektu do użytku. Inna sprawa, że mogą przyjść dzień po otwarciu i wytknąć nieprawidłowości - dodaje.
Uwaga! Nie zawsze trzeba zawiadamiać wszystkich inspektorów, np. inspektora ochrony środowiska zawiadamia się wtedy, gdy jest realizowane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Inspekcję pracy zawiadamia się wtedy, gdy w obiekcie przewiduje się pomieszczenia pracy.
Natomiast inspekcję sanitarną należy zawiadomić o zakończeniu budowy każdego obiektu budowlanego, dla którego jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Podobnie jest ze strażą pożarną.
Inspektor nie zawsze musi zjawić się na budowie. Jeżeli przez 14 dni od otrzymania zawiadomienia od inwestora nie zajmie stanowiska, to znaczy, że nie zgłosił sprzeciwu ani uwag.
Natomiast jeżeli inspektor sprzeciwia się wydaniu pozwolenia, to musi wydać stosowną decyzję.
O pozwolenia na użytkowanie występuje się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej inwestycji. Od jego decyzji można się odwoływać do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie trzeba dołączyć:
-oryginał dziennika budowy;
-oświadczenie kierownika budowy:
-o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a w razie korzystania także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
-oświadczenie o właściwym za gospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli od tego zależy eksploatacja obiektu;
-protokoły badań i sprawdzeń;
-inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą;
-potwierdzenie, zgodnie z od rębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
-oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony inspekcji, które trzeba zawiadomić. Jeżeli projekt był zmieniany już po jego zatwierdzeniu, to trzeba też dołączyć kopie rysunków z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Wówczas oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony).
Jeżeli okaże się, że dostarczone do PINB dokumenty są niekompletne lub nieścisłe, to inwestor musi je uzupełnić.
Inspektor sanitarny czy ochrony środowiska nie musi pojawiać się na budowie, ale inspektor nadzoru budowlanego musi przyjść i przeprowadzić obowiązkową kontrolę. Ma ją wykonać przed upływem 21 dni od doręczenia wezwania inwestora (wezwaniem jest wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie). O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora wciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W kontroli ma obowiązkowo uczestniczyć inwestor (możliwe jest ustanowienie do tego pełnomocnika).
Sprawdzone będą:
-zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania;
-zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w tym kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji, wykonanie widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego, geometria dachu, wykonanie urządzeń budowlanych, zasadniczych elementów wyposażenia w instalacje; przy kontroli obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego inspektor sprawdzi też, czy z tego obiektu mogą korzystać osoby niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich;
-wyroby budowlane ważne dla bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego;
-uporządkowanie terenu budo wy.
Inspektor po kontroli sporządza protokół. Jeden z trzech egzemplarzy doręcza inwestorowi. Przedsiębiorca musi go przechowywać przez czas istnienia danego obiektu. Wzór protokołu kontroli znajduje się w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (DzU z 2003 r. nr 132, poz. 1231).
Po zakończeniu postępowania budowlanego PINB ma też obowiązek zwrócić (bezzwłocznie) inwestorowi niektóre dokumenty. - I to nie ich kopie, tylko oryginały - zaznacza Mariola Berdysz.
Chodzi o dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Jeśli już przedsiębiorca ma w ręce pozwolenie na użytkowanie, to od razu może się wprowadzać bądź rozpoczynać działalność. Prawo budowlane mówi, że przed przystąpieniem do użytkowania trzeba uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Przedsiębiorcy zastanawiają się często, jak długo muszą odczekać z wejściem do obiektu, by decyzja stała się ostateczna.
- Ma tutaj zastosowanie art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego -wyjaśnia Mariola Berdysz. - Mówi on, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. A zgodnie z prawem budowlanym jedyną stroną jest w tym wypadku występujący o pozwolenie. Jeśli więc nie ma zamiaru się odwoływać, to może od razu wprowadzać się do obiektu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA