fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Trudno sporządzić PIT-11 za pracownika delegowanego

Polskie formularze podatkowe są zupełnie niedostosowane do sytuacji, gdy pracownik delegowany uzyskuje dochody za granicą. Mimo to za taką osobę też trzeba sporządzić PIT-11. Podpowiadamy, jak to zrobić.
Mając u nas miejsce zamieszkania i uzyskując dochody z pracy wykonywanej za granicą, delegowani są zobowiązani rozliczyć się w Polsce w danym roku podatkowym z całości uzyskanych dochodów. Sposób rozliczenia zależy w tej sytuacji od umowy międzynarodowej z Republiką Federalną Niemiec z 14 maja 2003 r. (DzU nr 12, poz. 90). Zgodnie z jej art. 24 ust. 2 lit. a delegowany uzyskujący dochody z pracy wykonywanej w Niemczech, które tam podlegają opodatkowaniu, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. To tzw. metoda wyłączenia z progresją, według której taki zagraniczny dochód wpływa jednak na ustalenie stawki podatku należnego od dochodów osiągniętych w naszym kraju.
Żaden przepis nie zwalnia jednak polskiego pracodawcy z obowiązku wystawienia informacji PIT-11 dla takich zatrudnionych. Nawet jeśli wypłaca im wynagrodzenie za pośrednictwem swojego zakładu w Niemczech, który wobec tamtejszych władz jest płatnikiem podatku. I tu pojawia się pierwszy problem - obowiązujący wzór informacji PIT-11 nie przewiduje możliwości wykazania dochodów z pracy wykonywanej za granicą. Organy podatkowe udzielają natomiast różnych wyjaśnień. PIT-11 nie przewiduje możliwości łącznego ujęcia w wynagrodzeniach ze stosunku pracy dochodów krajowych i zagranicznych. Wobec tego należy - moim zdaniem - rozdzielić je według źródeł ich pozyskiwania. W części Ew wierszu 1 "należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej..." wykazujemy zatem przychody, koszty i dochód z pracy wykonywanej w Polsce, a w poz. 39 - zaliczki przekazane przez płatnika do naszego urzędu skarbowego. Dochody ze stosunku pracy uzyskane za pracę świadczoną w Niemczech podajemy natomiast w wierszu "inne źródła" w poz. 78 oraz odpowiednio w poz. 79, a w poz. 80 dopisujemy "podatek zapłacony za granicą" lub "podatek zapłacony w Niemczech". Niektóre urzędy skarbowe wymuszają inne rozliczenia, nakazując w wierszu 1 "należności ze stosunku pracy" określać zarówno dochody krajowe, jak i zagraniczne wolne od podatku na podstawie umowy międzynarodowej, przy czym płatnik powinien dołączyć informację dodatkową. Taki sposób nie wynika jednak z żadnych przepisów. Wynagrodzenie, jakie wypłacamy delegowanemu za pracę w Niemczech, podajemy w PIT-11 (poz. 78 i 79) w wersji przeliczonej na złote według kursów z dnia wypłaty, stosownie do zasad z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najpierw więc zwiększamy tę pensję o świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika podlegające w Polsce opodatkowaniu, a następnie pomniejszamy o 30 proc. diety należnej pracownikowi przy podróżach poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą oraz o przysługujące mu koszty uzyskania przychodów. Wynika tak z art. 21 ust. 1 pkt 20 oraz art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W informacji PIT-11 w poz. 81 należy wykazać potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków pracownika składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli pracownik podlega polskiemu ustawodawstwu, a w poz. 82 - odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru. Należy pamiętać, że wykazujemy jedynie składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika i odpowiednio składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane z wynagrodzenia brutto. Ustawa nie zakazuje w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w art. 27b ust. 1 pkt 2 odliczenia od dochodu opodatkowanego w Polsce składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA