Firma

Trzysta milionów euro na rozwój przedsiębiorczości

Ponad 1 mld euro województwo kujawsko-pomorskie otrzyma na dofinansowanie różnorodnych inwestycji podnoszących atrakcyjność gospodarczą regionu. Środki te będą przekazywane różnym podmiotom w latach 2007 - 2013. Blisko 300 mln euro z tej puli trafi do mikro-, małych i średnich firm oraz instytucji z otoczenia biznesu
Zgodnie z projektem regionalnego programu operacyjnego, który 6 lutego został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dofinansowanie ma być przekazywane na inwestycje zaplanowane w ramach ośmiu priorytetów:
> Rozwój infrastruktury technicznej (na zaplanowane działania ma być przeznaczone 308 mln euro), > Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (112 mln euro),
> Rozwój infrastruktury społecznej (145 mln euro), > Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (67 mln euro), > Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (296 mln euro), > Wsparcie rozwoju turystyki (blisko 56 mln euro), > Wspieranie przemian w miastach i na obszarach wymagających odnowy (blisko 101 mln euro), > Pomoc techniczna (33 mln euro). Najwięcej pomocy finansowej zostanie przekazane właścicielom mikro-, małych i średnich firm w ramach programu "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw". Będzie to 296 mln euro. Pomoc finansowa dla firm będzie oferowana na: > wspieranie projektów inwestycyjnych przyczyniających się do zwiększenia, unowocześnienia zdolności wytwórczych (także produkcyjnych, usługowych), w efekcie czego powstaną nowe miejsca pracy, > uruchamianie działalności gospodarczej, > rozwój innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przetwórstwie rolno-spożywczym, > pozyskiwanie certyfikatów dla produktów i usług, certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny procesów produkcyjnych, organizacji i zarządzania, > dostosowywanie firm do wymagań ochrony środowiska i innych wynikających z regulacji wspólnotowych (m.in. monitoring wpływu firmy na środowisko, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw, gospodarka odpadami, ograniczanie niekorzystnego oddziaływania na atmosferę). Wspierany będzie rozwój instytucji naukowo-badawczych ukierunkowanych na upowszechnianie innowacji w gospodarce. Na dofinansowanie mogą więc liczyć ośrodki informacyjno-promocyjne, przedsięwzięcia umożliwiające współpracę podmiotów B+RT z przedsiębiorcami, ukierunkowane zarówno na gospodarcze wykorzystanie innowacyjnych badań naukowych, jak i na stymulowanie takich badań. Unijne fundusze trafią także do takich podmiotów jak centra transferu technologii i parki przemysłowe. Ta pula środków będzie również wykorzystana na wspieranie promocji produktów (wyrobów, usług, osiągnięć know-how), które mają szanse stać się markami regionu czy sprzyjać kreowaniu wizerunku regionu jako obszaru oferującego nowoczesne, a zarazem unikatowe towary i usługi. W związku z tym unijne fundusze będą przekazywane na: > przygotowanie rynkowej oferty markowych produktów, wspieranie jej prezentacji na krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych i targowych, > wspieranie działalności eksportowej powiązanej z inwestycjami zaplanowanymi w ogólnopolskim programie operacyjnym "Innowacyjna gospodarka". W projekcie programu założono, że do 2015 roku zostanie dokapitalizowanych 26 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które oferują przedsiębiorcom pożyczki i zabezpieczenia spłaty kapitału. Wsparciem zostanie objętych 1015 inwestycji w przedsiębiorstwach. Unijna pomoc przyczyni się do dostosowania 200 firm do wymagań ochrony środowiska. Ogółem oceniono, że dofinansowanie spowoduje powstanie około 3 tys. miejsc pracy. Dofinansowanie w ramach "Wsparcia rozwoju turystyki" ma służyć do wzbogacenia oferty usług turystycznych i poprawy ich jakości. W ramach tego programu wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, a także na zróżnicowanie oferty i podwyższenie jakości usług turystycznych. Dofinansowany będzie rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, która będzie przyczyniać się do zagospodarowania obszarów zalesionych, zwłaszcza podmiejskich. Pomocą finansową będą także objęte projekty inwestycyjne podmiotów z sektora szeroko rozumianych usług turystycznych (baza noclegowa, gastronomia, handel, rekreacja i rozrywka, sport, usługi informacyjno-recepcyjne i inne). Wsparcie będzie również przysługiwać na infrastrukturę związaną z żeglugą, umożliwiającą wykorzystanie Noteci, Brdy i Wisły dla rozwoju turystyki wodnej. Przedsiębiorcy będą także uzyskiwać wsparcie na przygotowanie i promocję produktów turystycznych, w szczególności eksponujących walory oferty turystycznej regionu. O dofinansowanie będą mogły zabiegać także przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymagań ochrony środowiska i innych wynikających z regulacji wspólnotowych. Wsparcie będzie także przekazywane na: > poprawę jakości kształcenia na wszystkich jego poziomach, > wzmocnienie oferty kształcenia zawodowego, > rozwój ochrony zdrowia, w tym poprawę jej jakości, wzbogacenie oferty specjalistycznych usług medycznych, wzrost dostępności do usług medycznych. Ta pomoc będzie przysługiwać zarówno prywatnym, jak i publicznym szkołom, uczelniom wyższym, placówkom służby zdrowia oraz szpitalom. Na razie przepisy dotyczące dofinansowania na lata 2007 - 2013 dla województwa kujawsko-pomorskiego są bardzo ogólne. Bardziej szczegółowe warunki będą zawarte w podręczniku aplikowania o unijne wsparcie. Takie dokumenty będzie można stworzyć dopiero po przyjęciu regionalnego programu operacyjnego dla Kujaw i Pomorza przez Radę Ministrów. Może to nastąpić 27 lutego podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. Potem trzeba czekać na zaakceptowanie dokumentu przez Komisję Europejską. Obecna wersja projektu, przyjęta przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego 6 lutego, została poszerzona o jeden priorytet: "Wsparcie rozwoju turystyki". W związku z tym przeznaczenie środków na poszczególne rodzaje dofinansowania również się zmieniło.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL