Finanse

Pieniądze na inwestowanie w ludzi

Magdalena Tarczewska-Szymańska, dyrektor generalny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Nieznane, Raf Rafał Guz
W czerwcu zakończyła się ostatnia runda negocjacji programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Oznacza to, iż Polska ma szansę jako jedna z pierwszych rozpocząć realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bo właśnie z tego funduszu finansowany będzie program. Przewidziano na niego prawie 11,5 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro (85 proc.), na pozostałe 15 proc. złożą się środki krajowe. To 2,5 razy więcej do wydania niż w latach 2004 -2006.
Program skoncentruje się na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniu zasady dobrego rządzenia oraz promocji zdrowia zasobów pracy.
Na wybór tych właśnie obszarów wpływ miała sytuacja na rynku pracy w Polsce w 2006 r. Bezrobocie sięgające w Polsce ok. 15 proc. niemal dwukrotnie przekraczało przeciętne w Unii Europejskiej, a kształtujący się na poziomie 53 proc. wskaźnik zatrudnienia aż o 11 punktów ustępował średniemu poziomowi w pozostałych krajach członkowskich. W rezultacie przed polskim rynkiem pracy stoją bez wątpienia największe wyzwania. Za zdecydowaną większość obszarów objętych programem odpowiedzialny jest samorząd różnych szczebli. Również większość środków -ok. 65 proc. -będzie wydatkowana po przez instytucje regionalne, co wskazuje nawagę i przydatność programu dla samorządów. Korzystać z niego będą bowiem urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, szpitale, przedszkola, szkoły, wyższe uczelnie, administracja samorządowa. Dostaną więcej środków na wykonywanie statutowych zadań. Zadania te zyskają na innowacyjności, będą też bardziej aktywne, zwłaszcza w stosunku do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale też młodych ludzi na uczelniach. Program zakłada również kształcenie kadr, w tym samorządowych: pracowników instytucji rynku pracy, instytucji polityki społecznej, pracowników szpitali, nauczycieli. To ważne, aby kierować środki tam, gdzie ich zawsze brakowało i podnosić jakość świadczonych usług. Program składa się z 11 priorytetów centralnych i regionalnych. Środki z priorytetów centralnych zostaną przeznaczone przede wszystkim na podniesienie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki regionalne pomogą osobom i grupom społecznych. Oznacza to, iż mniej będzie (znacznie mniej niż w sektorowym programie operacyjnym "Rozwój zasobów ludzkich, 2004 - 2006" konkursów ogólnopolskich szczebla centralnego. To nauka, jaką wyciągnięto z obecnego okresu programowania. Ważne jest, aby projektodawca otrzymywał wsparcie jak najbliżej swego miejsca zamieszkania. Oszczędza to jego czas i środki przeznaczane na podróże do Warszawy. Na szczeblu centralnym pozostaną działania na rzecz rozwoju i integracji systemu informatycznego dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji polityki społecznej, opracowanie standardów zawodów czy programów nauczania dla określonych grup zawodowych. W regionie główne środki przeznaczone będą na wsparcie osób: bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorców i ich pracowników itp. Pieniądze w programie wydatkowane będą poprzez dwa typy projektów: systemowe i konkursowe. Systemowe to takie, które odpowiednie instytucje będą przygotowywały i realizowały zgodnie ze swoimi kompetencjami, na przykład projekty dla powiatowych urzędów pracy czy ośrodków polityki społecznej. Projekty konkursowe wyłaniane będą w konkursach ogłaszanych w większości województw przez wojewódzkie urzędy pracy lub urzędy marszałkowskie. W każdym regionie funkcjonować będzie kilka regionalnych ośrodków szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS). Do nich będzie należała między innymi pomoc w opracowywaniu projektów, informowanie o możliwościach uzyskania środków z EFS, szkolenia dla potencjalnych projektodawców. To właśnie do tych ośrodków projektodawcy powinni kierować swoje pierwsze kroki. Planowany rezultat programu to zwiększenie zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym do 60 proc. poprzez objęcie wsparciem ok. 950 tys. osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Około 100 tys. osób otrzyma środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto szkoleniami objętych zostanie ok. 610 tys. pracowników przedsiębiorstw.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL