fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Sąd uchyli decyzję niekompetentnych urzędników

Rzeczpospolita, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Gdy organy administracji nie spełniają swoich obowiązków m.in. poprzez nieinformowanie stron o przysługujących im prawach, stanowi to wystarczającą podstawę do uchylenia wydanego aktu
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 22 września 2010 r., II SA/Gd 388/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
A.S. zgłosił zamiar budowy wiaty ogrodowej do 25 mkw., przeznaczonej do przechowywania narzędzi ogrodowych. Starosta nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.
Z uwagi na nieuzupełnienie braku, zgłosił sprzeciw wobec inwestycji objętej zgłoszeniem. A.S. wniósł odwołanie od decyzji starosty. Wojewoda utrzymał tę decyzję w mocy.
Sprawa trafiła na wokandę WSA.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd skargę uwzględnił.
Stwierdził, że trafnie ocenił organ, iż wiata ogrodowa nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz objęta jest procedurą zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1605971D43A984ECA4630606D7DFFC19?id=183262]prawa budowlanego[/link]. Warunki formalne, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, reguluje art. 30 ust 2, stanowiąc, że należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
W tej sprawie na inwestora nałożono obowiązek uzupełnienia zgłoszenia. Nie odpowiada on jednak treści art. 30 ust. 2, w którym mowa jest o uzupełnieniu „brakujących dokumentów”.
Można tylko domniemywać, że organ I instancji zobowiązuje do złożenia rysunków przedstawiających położenie wiaty względem granic sąsiedniej działki, z uwzględnieniem odległości (nie wskazując przy tym, które z postanowień tego przepisu strona powinna uwzględnić). Tak zredagowane postanowienie jest wadliwe i narusza art. 30 ust. 2 prawa budowlanego.
Poczynienie prawidłowych ustaleń w następstwie oceny zgłoszenia wymaga udzielenia stronie pełnych i wyczerpujących informacji co do zakresu i sposobu koniecznego uzupełnienia danych opisanych w zgłoszeniu, czego w tej sprawie zabrakło.
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksem postępowania administracyjnego[/link] organ nie może ograniczyć się tylko do udzielenia informacji prawnej poprzez wskazanie bądź zacytowanie przepisu, lecz musi podać również niezbędne wyjaśnienia co do treści przepisów oraz udzielać wskazówek, jak należy postąpić w danej sytuacji, aby uniknąć szkody.
[b]Obowiązek udzielania przez organ stronom postępowania informacji faktycznej i prawnej obciąża organ z urzędu, a bierność organu stanowi naruszenie prawa, bez względu na to, w jakiej fazie postępowania miała miejsce.[/b]
Gdyby niespełnienie obowiązku mogło mieć wpływ na wynik sprawy, co dotyczy zwłaszcza stron działających bez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas stanowi to wystarczającą podstawę do uchylenia aktu podjętego w takich warunkach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA