fbTrack

Edukacja

Wyrównują szkolne szanse

Na remonty szkół, ich wyposażenie przeznaczane są pieniądze ze środków unijnych. Ale wsparcie z niektórych programów przeznaczone jest też na dodatkowe zajęcia z informatyki lub języków obcych. – Wszystko po to, by wyrównać szansę uczniów – tłumaczą urzędnicy
Miliony złotych wsparcia mogą dostać szkoły na nowe programy edukacyjne i zajęcia wyrównawcze. Środki te pochodzą z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki“. Poza tym placówki edukacyjne mogą się ubiegać o dotacje z regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw. Pieniądze z tego programu mogą być przeznaczone na modernizację, a także zakup pomocy naukowych.
[srodtytul]Młodzi dziennikarze za dotacje z Unii[/srodtytul] Blisko trzy miliony złotych dostał Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach na Lubelszczyźnie na program „Akademia Wielkich Możliwości”. W jej ramach uczniowie mają dodatkowe zajęcia językowe m.in. z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy rosyjskiego, a także na lekcje informatyki czy zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych. Poza tym w szkole uruchomiono koła zainteresowań, wśród nich dziennikarskie, teatralne, muzyczne, fotografowania, taneczne, rękodzieło, garncarskie, zdrowy styl życia. Placówka uruchomiła także własny ośrodek kariery. Równie dużą dotację otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Na program „Bądź niezawodny!” udało się mu uzyskać ponad dwa miliony złotych. Pieniądze te są przeznaczone m.in. na dodatkowe zajęcia informatyczne i językowe, z przedmiotów ścisłych oraz koła zainteresowań (filmowe, chemiczne, taniec towarzyski, dziennikarskie, sportowe, harcerskie, wokalne).
W województwie lubelskim szkoły proszą najczęściej o pieniądze unijne na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy specjalistyczne, które służą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów z problemami czy też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne zwłaszcza z informatyki, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. – Dużo rzadziej wnioski dotyczą wdrażania nowych form nauczania czy programów dla dzieci i młodzieży, które które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego czy gimnazjalnego – informuje Adrianna Iwan, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Z dotacji na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych skorzystało blisko 300 szkół z Lubelszczyzny. [srodtytul]Nowy basen[/srodtytul] Z początkiem roku szkolnego w gimnazjum z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym na Podkarpaciu w ramach projektu „Przez wiedzę do gwiazd“ będą prowadzone zajęcia wyrównawcze, poza tym uczniowie szczególnie uzdolnieni będą mieć dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, biologii, chemii czy informatyki, a także zajęcia szachowe czy astronomiczne. Poza tym w tej szkole prowadzone będą warsztaty z psychologiem, na których młodzież będzie mogła poznać nie tylko metody efektywnego uczenia, ale też radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z dotacji unijnych skorzysta od września VIII LO w Rzeszowie, które zorganizuje „inkubator społeczeństwa informacyjnego“. Czemu ma on służyć? Upowszechnieniu w szkole programów i prezentacji multimedialnych czy lepszemu wykorzystaniu komputerów podczas lekcji, tak by m.in. uczniowie, którzy nie byli w szkole, mogli uzupełnić materiał. Liceum chce też wprowadzić elektroniczne dzienniki, dzięki którym rodzice będą mogli na bieżąco śledzić w sieci wyniki swoich dzieci, a także ich obecność w szkole. Najwięcej środków z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013 dostała gmina Brzozów na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej nr 1 w Przysietnicy. To blisko pięć milionów złotych. Niemal tyle samo otrzyma Rzeszów na budowę budynku dydaktycznego zespołu szkół gospodarczych. Poza tym ponad cztery miliony powiat Leżajsk dostanie na rozbudowę Zespołu Szkół Licealnych, m.in. na budowę hali sportowej. Na Podlasiu dofinansowanie otrzymało w ostatnich dwóch latach 14 projektów na 38mln zł. Dzięki nim w szkole w Korycinie zostały wybudowane boisko i zaplecze sportowe za 5 mln zł. Jest rozbudowany budynek Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim za 3 mln zł. Środki wykorzystywane są też na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Teraz realizowanych jest 18 takich projektów o wartości dofinansowania powyżej 19 mln zł. – W tym roku na inwestycje w edukację zostanie przeznaczonych 14 mln zł. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 111 mln zł – informuje Iga Głowacka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. [srodtytul]Stypendia dla zdolnych uczniów[/srodtytul] Na Warmii i Mazurach w ostatnich dwóch latach środki unijne trafiły m.in. na remonty ok. 200 szkół. Dodatkowo dzięki nim wsparcie dostały programy edukacyjne 328 placówek prowadzących kształcenie ogólne (w tym 127 szkół na obszarach wiejskich) i 160 szkół zawodowych. Do placówek tych trafiła niebagatelna suma ok. 95 mln zł. W tym roku zostaną zaś podpisane umowy pozwalające na dofinansowanie szkół za kolejnych 30 mln zł. W roku 2011 na ten cel Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć 59 mln zł. Z tego 25 mln zł ma być przekazane dla szkół podstawowych na projekty związane z indywidualizacją nauczania uczniów klas I – III. Najczęściej środki unijne przeznaczane są na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce naukowe. Dzięki tym środkom 32 budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pieniądze przeznaczane na programy edukacyjne przeważnie wykorzystuje się na zajęcia wyrównawcze oraz poprawę nauki języków obcych, matematyki i informatyki. I tak szkoły w Lasecznie, Gromatach, Ławicach, Wisielcu i Frednowach otrzymały w sumie 992 tys. zł na zajęcia z matematyki, przyrody, komputerowe, historyczne oraz biblioteczne i logopedyczne. Najwięcej środków na inwestycje, bo 30 mln zł, zostało przeznaczonych na rozbudowę i modernizację m.in. Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ponadto Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu oraz Zespołu Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie. – Planujemy również kontynuację programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w naszym województwie. Co roku wsparcie takie trafia do około 250 uczniów, którym wypłacane są stypendia w sumie w wysokości ponad 4 mln zł na cały rok szkolny– informuje Lidia Panfil z gabinetu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W tym województwie właśnie rusza realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursów przeprowadzonych w tym roku. I m.in. ze środków unijnych dofinansowane będą szkoły podstawowe z gminy Sępopol – w Dzietrzychowie, Ponikach i Wiatrowcu, oraz w gminie Nidzica – Szkoła Podstawowa w Łynie i Rączkach.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA