fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Sąd nie rozpatrzy skargi na wójta

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jeżeli mamy zastrzeżenia do działań podejmowanych przez organ wykonawczy gminy, to możemy złożyć skargę. Należy ją jednak wnieść nie do sądu administracyjnego, a do rady. To ona jest właściwa w pierwszej kolejności do załatwiania takich spraw
Mieszkaniec jednej z podlaskich gmin wniósł do sądu administracyjnego w Białymstoku skargę na działalność wójta. Podnosił w niej, że szef gminy „przekroczył swoje uprawnienia i z zemsty wymyślił budowę drogi o szerokości 800 m oraz bezprawnie zarezerwował teren pod tę drogę”.
W odpowiedzi na złożoną skargę wójt wystąpił o jej odrzucenie. W skierowanym do WSA piśmie podniósł, że sądy administracyjne nie są właściwe do rozpatrywania skarg na działalność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jak bowiem wynika z przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] – zwłaszcza z zawartych w dziale VIII tej ustawy, poświęconym rozpatrywaniu skarg i wniosków – organem właściwym do rozpatrywania skarg na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest rada gminy.
Rozpatrujący sprawę (na posiedzeniu niejawnym) skład orzekający białostockiego sądu administracyjnego skargę na działalność wójta oddalił, wydając stosowne postanowienie. Swoje stanowisko sędziowie uzasadnili w następujący sposób.
Skarżący kwestionuje działalność wójta gminy, co należy do zakresu przedmiotowego postępowania skargowego uregulowanego w dziale VIII k.p.a. Przedmiotem skargi w tym postępowaniu może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy – (art. 227 k.p.a.).
Zasadą jest, że organem właściwym do rozpatrzenia i załatwienia skarg są organy wyższego stopnia lub organy sprawujące bezpośredni nadzór. [b]Do rozpatrywania skargi dotyczącej działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miast) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stosownie do treści art. 229 pkt 3 k.p.a. właściwa jest rada gminy.[/b]
Załatwienie skargi zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a. następuje poprzez zawiadomienie o załatwieniu skargi. Zawiadomienie stanowi prawna formę działania, będącą czynnością materialno-techniczną, a więc taką czynnością, która skutki prawne wywołuje przez fakty.
Zawiadomienie takie zawiera informację o czynnościach wewnętrznych organu załatwiającego skargę i ich rezultatach, a wywiera ono trojaki skutek prawny.
Po pierwsze kończy postępowanie skargowe w odniesieniu do sprawy, po drugie umożliwia wniesienie przez adresata zawiadomienia kolejnej skargi, tym razem wynikającej z niezadowolenia z załatwienia skargi (art. 227 k.p.a.), trzecim zaś skutkiem będzie możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 239 k.p.a. w odniesieniu do ponowionej skargi w szczególności podtrzymania swego dotychczasowego stanowiska.
Oznacza to, że skarżący niezadowolony z działalności wójta gminy powinien wywieść skargę do właściwego organu, którym w tym wypadku jest właściwa rada gminy [b](postanowienie WSA w Białymstoku z 15 lipca 2010 r., II SA/Bk 373/10).[/b]
[ramka][b]Uwaga[/b]
Uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a. jest wyrazem oceny pracy zarządu i nie może być utożsamiana z czynnością nadzorczą uprawnionego organu.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA