fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Doręczenie na dotychczasowy adres nie musi być skuteczne

Fotorzepa, AW Andrzej Wiktor
O prawidłowo dokonanym doręczeniu zastępczym można mówić wtedy, gdy organ poucza stronę o spoczywającym na niej obowiązku powiadomienia go o zmianie adresu, a strona tego celowo nie robi
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 lutego 2010 r., I SA/Wa 1661/09[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Prezydent przekazał wojewodzie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosek H.N. o przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski. Postanowienie to zostało odebrane, co dokumentuje zwrotne potwierdzenie odbioru.
H.N. wniosła na nie zażalenie. Samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do jego wniesienia, wskazując, że środek zaskarżenia został złożony w organie pierwszej instancji po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] H.N. wniosła skargę do sądu.
Twierdziła, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy, a spowodowane było zmianą adresu zamieszkania, jaka nastąpiła w okresie pomiędzy chwilą złożenia wniosku o przyznanie prawa do rekompensaty a datą wydania przez prezydenta postanowienia o przekazaniu wniosku do wojewody.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd uznał skargę za uzasadnioną. Przypomniał, że stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na podstawie art. 134 w zw. z art. 144 k.p.a. może nastąpić tylko, gdy postanowienie, od którego ten środek zaskarżenia został wniesiony, zostało skutecznie doręczone stronie.
Dopiero bowiem fakt doręczenia postanowienia stronie uruchamia termin siedmiodniowy do wniesienia zażalenia od postanowienia, które jest zaskarżalne. Zdaniem sądu w tej sprawie warunek ten nie został spełniony.
Nie można przyjąć, że w sprawie ma zastosowanie art. 41 § 2 k.p.a. obligujący organ do uznania, że doręczenie pisma pod dotychczasowym (nieaktualnym) adresem ma skutek prawny.
Warunkiem przyjęcia przez organ domniemania doręczenia postanowienia na podstawie tego przepisu jest uprzednie pouczenie strony o ciążącym na niej obowiązku powiadomienia organu o zmianie adresu oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
[wyimek]Na wniesienie zażalenia od postanowienia jest siedem dni liczonych od dnia jego doręczenia[/wyimek]
Nie można pominąć tego, że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
To organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Tymczasem z materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy nie wynika, żeby organ pierwszej instancji poinformował stronę o treści art. 41 k.p.a. i wynikających z niego negatywnych konsekwencjach.
Kolegium błędnie uznało, że doręczenie postanowienia prezydenta miało skutek prawny i uruchomiło termin ustawowy do wniesienia zażalenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA