Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 218 z 22 grudnia 2009

[b]Ustawa[/b] (poz. 1690) z 3 grudnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; weszła w życie 22 grudnia.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1691 – 1693), dwa z 3 i jedno z 10 grudnia, w sprawie: - stawek płatności związanej z ilością skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych na rok gospodarczy 2009/2010; 22 grudnia,
- wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/1010; 6 stycznia 2010 r., - umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (zmiana); 24 grudnia. [b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1694 – 1695), dwa z 16 grudnia, w sprawie: - rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego; 6 stycznia, - sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej; 1 stycznia 2010 r. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1696 – 1700): - [b]edukacji narodowej[/b] z 9 grudnia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (zmiana); 1 marca 2010 r., - [b]finansów[/b] z 9 grudnia w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym; 6 stycznia, - [b]gospodarki[/b] z 8 grudnia w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej; 1 stycznia, - [b]obrony narodowej[/b] z 15 grudnia w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk; 1 stycznia, - [b]zdrowia[/b] z 18 grudnia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a; 31 grudnia. [b]Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1701) z 16 grudnia o sprostowaniu błędu. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1702 – 1703), z 14 (K/55/07) i 15 (P 105/08) grudnia o zgodności z konstytucją ustaw o finansowaniu katolickich uczelni oraz kodeksu cywilnego. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=335449]Zobacz treść Dz.U. nr 218[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL