Podatki

Stawki danin i opłat lokalnych wzrosną od 2010

Fotorzepa
Minister finansów ogłosił wysokość górnych granic stawek kwotowych. Ale niekoniecznie aż takie właśnie stawki będą obowiązywały w gminach
Dzieje się tak dlatego, że rada gminy w drodze uchwały ustala sama wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ustalając je, musi jednak mieć na względzie aby nie przekroczyć stawek maksymalnych.
Oznacza to, że może przyjąć je w wysokości ogłoszonej przez ministra finansów albo w niższej. Nie mogą być one jednak wyższe niż podane maksimum. Na 2010 rok określa je [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=279817]obwieszczenie ministra finansów z 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych[/link]. Warto jednak pamiętać, że w razie nieuchwalenia na czas nowych stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
[srodtytul]Od czego zapłacimy...[/srodtytul] Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty; budynki lub ich części; budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają natomiast użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: - pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych; - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich; - grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. [srodtytul]...i jak dużo tego będzie[/srodtytul] Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 1) od gruntów: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – [b]0,77 zł[/b] od mkw. powierzchni, - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – [b]4,04 zł[/b] od 1 ha powierzchni, - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – [b]0,39 zł[/b] od mkw. powierzchni; 2) od budynków lub ich części: - mieszkalnych – [b]0,65 zł[/b] od mkw. powierzchni użytkowej, - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – [b]20,51 zł[/b] od mkw. powierzchni użytkowej, - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – [b]9,57 zł[/b] od mkw. powierzchni użytkowej, - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – [b]4,16 zł[/b] od mkw. powierzchni użytkowej, - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – [b]6,88 zł[/b] od mkw. powierzchni użytkowej; 3) od budowli – 2 proc. ich wartości. [srodtytul]Zostaje tylko obliczyć[/srodtytul] Znając wysokość stawek możemy obliczyć, ile będziemy musieli zapłacić. W myśl art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=61731CDD6007163C9054712D78A8C1D6?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] podstawę opodatkowania stanowi: - dla gruntów – powierzchnia; - dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa; - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Co istotne [b]powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę się pomija.[/b] Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli powstał w ciągu roku podatkowego – podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego. Pamiętajmy też, że wartość części budowli położonych w danej gminie, w przypadku budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonego na terenie danej gminy. [srodtytul]Masz ciężarówkę, sprawdź ile cię będzie kosztować[/srodtytul] W 2010 roku zmieni się również wielkość stawek podatku od środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; - autobusy. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: - powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – [b]729,28 zł[/b], - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – [b]1216,64 zł[/b], - powyżej 9 ton – [b]1459,96 zł[/b]; 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –[b] 2786,03 zł[/b] – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – [b]1703,27 zł[/b]; 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: - do 36 ton włącznie –[b] 2153,41 zł[/b], - powyżej 36 ton – [b]2786,03 zł[/b] – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy; 5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) –[b] 1459,96 zł[/b]; 6) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: - do 36 ton włącznie – [b]1703,27 zł[/b], - powyżej 36 ton – [b]2153,41 zł[/b] – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy; 7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - mniejszej niż 30 miejsc – [b]1703,27 zł[/b], - równej lub wyższej niż 30 miejsc – [b]2153,41 zł[/b]. [ramka][b]WAŻNE [/b] Przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.[/ramka] [ramka][b]Na targowisku, w uzdrowisku i za psa[/b] Od 2010 r. wzrastają również inne opłaty ustalane przez radę (z uwzględnieniem stawek maksymalnych). I tak: - stawka opłaty targowej – nie może przekroczyć [b]681,54 zł[/b] dziennie, - stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – nie może przekroczyć [b]1,93 zł[/b] dziennie, - stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć [b]2,76 zł[/b] dziennie, - stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć [b]3,82 zł[/b] dziennie, - stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć[b] 107,85 zł[/b] rocznie od jednego psa.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL