Orzecznictwo

Zmiana właściciela zmienia charakter umowy

www.sxc.hu
Umowa dzierżawy gruntów zawarta na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przenosi obowiązek podatkowy w podatku rolnym z właściciela na dzierżawcę
Jeżeli jednak właściciel w trakcie dzierżawy te grunty sprzeda, podatnikiem stanie się ich nabywca.
[b]To istota wyroku WSA w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 657/09)[/b]. Wątpliwości w tej kwestii miała Maria N., która wystąpiła z wnioskiem do samorządowego kolegium odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji wójta gminy wymierzającej jej podatek rolny. Twierdziła, że nie jest podatnikiem tego podatku, dlatego należy stwierdzić jej nieważność. Argumentowała, że jej matka Erika N. zawarła przed KRUS umowę dzierżawy gruntów z Hanną T. Od tej pory podatnikiem podatku rolnego był dzierżawca.
Maria N. nabyła od matki przedmiotowe grunty rolne i wstąpiła w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy. Jej zdaniem umowa raz zawarta stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przestaje być umową zawartą na podstawie tych przepisów tylko dlatego, że w jej trakcie zmienił się jeden z jej podmiotów. Podatnikiem podatku rolnego pozostanie więc w dalszym ciągu dzierżawca. Samorządowe kolegium odwoławcze nie zgodziło się z tym poglądem. W decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności wyjaśniono, że w myśl art. 3 ust. 1 – 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6B19C6FA2F5EF51A3E591BD4EF09EA0F?id=182467]ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym[/link] (w brzmieniu od 2007 r.) podatnikami podatku rolnego są m.in. osoby fizyczne będące właścicielami gruntów. Gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem jest dzierżawca. Przez umowę dzierżawy zawartą stosownie do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6ED85E239E947084A91505FBB7C7C03B?id=263365]przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników[/link] należy rozumieć umowę zawartą na podstawie jej art. 28 ust. 4 pkt 3. Zgodnie z tym przepisem uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego współmałżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego i nie prowadzi działu specjalnego, nie licząc gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na dziesięć lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub osobą pozostającą z emerytem lub rencistą w gospodarstwie domowym. W opisywanej sprawie umowę dzierżawy, stosownie do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zawarła Erika N. Jej córka jako następca prawny wstąpiła w prawa i obowiązki matki, określone w umowie dzierżawy z 2006 r., jako wydzierżawiającej. Jednakże z chwilą wstąpienia nabywcy w stosunek dzierżawy umowa dzierżawy straciła przymiot umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Maria N. nie jest bowiem ani emerytką, ani rencistką. Zgodził się z tym sąd, do którego trafiła skarga na decyzję ostateczną. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że [b]umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego spełniającą wymagania umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników może zawrzeć wyłącznie emeryt lub rencista rolniczy. I tylko w tej sytuacji dzierżawcy zobowiązani zostali do opłacania podatku rolnego. W pozostałych przypadkach wydzierżawienia gruntów od osób fizycznych obowiązek podatkowy w podatku rolnym nadal spoczywa na ich właścicielu (wydzierżawiającym)[/b]. Skarżąca jest więc podatnikiem podatku rolnego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL