Prawo dla Ciebie

Kiedy młodsi emeryci nie zapłacą abonamentu?

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Od kiedy obowiązuje zwolnienie z abonamentu RTV osób, które ukończyły 60 lat i mają niską emeryturę? Jakie dokumenty trzeba przedstawić na poczcie?
[b]Proszę o wyjaśnienie:
- od kiedy obowiązuje [b]wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2009 r. (sygn. akt Kp  1/08)[/b] ogłoszony w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332465]Monitorze Polskim nr 76 poz. 953[/link], dotyczący zwolnienia z abonamentu RTV osób, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz - jakie dokumenty należy przedstawić na poczcie (między innymi dotyczące dochodu - zaświadczenie ZUS - za jaki miesiąc, czy np. decyzję waloryzacyjną).
KRRiT informuje, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.[/b] Wyrok, o który pyta czytelnik, obowiązuje od 25 listopada 2009 r. Tego dnia bowiem ukazał się Monitor Polski, w którym orzeczenie zostało opublikowane. Choć wyrok zapadł na wniosek prezydenta zgłoszony przed podpisaniem nowelizacji ustawy abonamentowej, podlega tym samym zasadom wejścia w życie, co inne orzeczenia. Reguły te są proste: [b]orzeczenia obowiązują od dnia ich ogłoszenia (rozumianego jako publikacja, a nie jako odczytanie sentencji wyroku po zamknięciu rozprawy), o ile Trybunał Konstytucyjny nie odroczy tego terminu[/b] (art. 190 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2433FD76BAC19428E26CC82AF2FB357C?id=77990]konstytucji[/link]). Fakt, że wyrok wydano w trybie „prezydenckim”, ma znaczenie o tyle, że [b]zakwestionowane przez Trybunał przepisy w ogóle nie wejdą w życie. Innymi słowy, w tym sensie wszystko pozostaje tak jak było.[/b] Sama ustawa natomiast rzeczywiście wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Będzie to jednak nowelizacja pozbawiona przepisów, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Przepis, który zwalnia z abonamentu emerytów, o których pyta czytelnik akurat nie został z ustawy wykluczony, więc zacznie obowiązywać. Osoby te będą musiały przejść dokładnie tę samą procedurę, co inni zwolnieni z opłat abonamentowych. [b] Wystarczy, że czytelnik złoży na poczcie oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawi dokumenty to potwierdzające. Wzór oświadczenia został określony w przepisach, stosowny druk powinien być dostępny na poczcie.[/b] Zaprzestać opłacania abonamentu można od początku miesiąca następującego po tym, w którym złożone zostało oświadczenie (art. 4 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8BED42E23A5EC086BEDF4306D3F31FB5?id=177744]ustawy o opłatach abonamentowych[/link]). Na razie jeszcze nie są znane wymagane dokumenty, ale wkrótce zapewne zostaną określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL