Płace

Nowy rok oznacza wyższe minimum płacowe

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Od stycznia 2010 r. pracownicy na pełnym etacie nie będą mogli zarabiać mniej niż 1317 zł, a w pierwszym roku pracy 1053,60 zł. Jednak wzrost płacy minimalnej oznacza także m.in. wyższe kwoty wolne od potrąceń czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych
Jeśli w umowie o pracę z najniżej opłacanym pracownikiem widnieje kwota pensji określona na 1276 zł (to wynagrodzenie minimalne w 2009 r.), trzeba zmienić jej postanowienia. Najlepiej zrobić to, zawierając porozumienie stron. Następnie trzeba podwładnemu wręczyć aneks do umowy z podwyższoną pensją.
Najlepiej nie określać jej kwotowo, tylko wskazać, że pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Wtedy, w przyszłym roku, w razie kolejnego podniesienia minimum, nie trzeba będzie aneksować umów. [srodtytul]Kwoty wolne[/srodtytul]
Wyższe wynagrodzenia w przyszłym roku otrzymają nie tylko pracownicy otrzymujący obecnie najniższe pensje, ale także osoby, które dopiero rozpoczynają aktywność zawodową. Ich płaca w pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimum. A zatem od stycznia będą otrzymywać 1053,60 zł. W przyszłym roku ze szczególną uwagą trzeba też będzie dokonywać potrąceń z wynagrodzeń podwładnych. Wzrost płacy minimalnej spowodował bowiem również podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Przypomnijmy, że jest nią kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: - minimalnej pensji przysługującej podwładnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, - 75 proc. wspomnianego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, - 90 proc. wymienionej pensji – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] A w razie potrąceń dokonywanych na podstawie pisemnej zgody zatrudnionego w wysokości: - wspomnianego minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, - 80 proc. tej kwoty przy potrącaniu innych należności wynikających z art. 87[sup]1[/sup] kodeksu pracy. i 91 § 2 k.p. [ramka][b]Przykład[/b] Pracodawca w styczniu dokona potrącenia nierozliczonej zaliczki z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pełen etat, wypłaconej mu na zakup materiałów biurowych. Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy. Może dokonać potrącenia tylko do wysokości połowy pensji oraz przy zachowaniu kwoty wolnej od potrąceń. Kwota wolna wyniesie 741,86 zł (79 proc. x 989,15 zł).[/ramka] [srodtytul]Rosnące dodatki[/srodtytul] Od nowego roku wzrośnie też dodatek przysługujący pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej. Przypomnijmy, że [b]pora nocna obejmuje osiem godzin między 21.00 a 7.00. Ustalanie pory nocnej w takim przedziale czasowym dokonuje pracodawca. [/b] W razie gdy tego nie zrobi w stosownych aktach prawa zakładowego lub w pisemnej informacji dla pracownika, pora nocna obejmuje wskazane wyżej dziesięć godzin. Wysokość dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej nie może być niższa niż 20 proc. stawki godzinowej wyliczonej na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podzielonego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Pracodawca jednak w prawie zakładowym może ustalić wyższy dodatek. Trzeba pamiętać, że nie jest możliwe wskazanie jednej kwoty dodatku – kształtuje się ona bowiem odmiennie w poszczególnych miesiącach, zależnie od wymiaru czasu pracy. Z wysokością płacy minimalnej związane jest też wynagrodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy, tj. czas niewykonywania pracy, jeżeli podwładny był gotów do jej wykonywania, ale z winy pracodawcy nie mógł jej świadczyć. Przysługuje mu wtedy wynagrodzenie określone stawką godzinową lub miesięczną (a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony – 60 proc. płacy za zwykły czas pracy). W każdym przypadku płaca za przestój nie może być jednak niższa od wynagrodzenia minimalnego. [srodtytul]Odprawy i odszkodowania[/srodtytul] Wyższa będzie też maksymalna wysokość odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Zgodnie z art. 8 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy z 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz U nr 90, poz. 844 z późn. zm.)[/link] jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2010 roku pracownicy otrzymają więc z tego tytułu maksymalnie 19 755 zł (1317 zł x 15). Od stycznia do 1317 zł wzrośnie też wysokość minimalnego odszkodowania, przysługującego pracownikowi od firmy, która naruszyła zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Do tej samej kwoty wzrośnie też wysokość najniższego odszkodowania za mobbing. [srodtytul]Więcej do ZUS[/srodtytul] Z kolei najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru zapłaci do ZUS w przyszłym roku nie będzie mogła być niższa niż 395,10 zł (30 proc. z kwoty 1317 zł). Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mają prawo skorzystać z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS, a opłacają je w tym czasie nie od 60 proc. średniej płacy, ale od 30 proc. minimalnej płacy. Podwyżka ta jednak nie ma zastosowania do osób, które: - prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, - wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności. [ramka][b]Jak wysokie potrącenia[/b] Od 1 stycznia 2010 r. kwota wolna od potrąceń w wysokości 100 proc. wynagrodzenia minimalnego, po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych, wyniesie: - [b]938,15 zł[/b] – przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek - [b]989,15 zł[/b] – przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek - [b]943,15 zł[/b] – przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Tak ustalone kwoty stanowią bazę do ustalenia wysokości kwoty wolnej, właściwej dla danego przypadku. Może ona bowiem stanowić równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę po dokonaniu odliczeń podatkowo-składkowych, może też wynosić mniej, np. 80 proc. tego wynagrodzenia – w zależności od rodzaju potrąceń.[/ramka] [ramka][b]Uwaga[/b] Aby właściwie obliczyć dodatek za prace w porze nocnej, kwotę minimalnej płacy trzeba podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Następnie oblicza się 20 proc. otrzymanej stawki godzinowej, po czym wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej w danym miesiącu. Na przykład osoba, która w przyszłym roku przepracuje w danym miesiącu 170 godzin (z czego 50 w porze nocnej), otrzyma 77,47 zł dodatku.[/ramka] [ramka][b] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/373690.html]limity podatkowe na 2010 r.[/link] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/403602.html]limity dla pracownika i pracodawcy na 2010 r.[/link] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/200948.html]składki przedsiębiorcy niekorzystającego z ulgi w 2010 r.[/link] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/83716.html]składki przedsiębiorcy korzystającego z ulgi w 2010 r.[/link] [/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL