Orzecznictwo

Rada nie określi ceny nabycia nieruchomości

Autor: ell brown
Flickr
Czy rada gminy, podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości przez gminę, może w niej określić cenę, za jaką transakcja może zostać zawarta?
[b]Nie. [/b]Rada gminy nie może podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej (wójta), gdyż byłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze [b](wyrok WSA we Wrocławiu z 31 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 554/07). [/b]
Decyzja o kupnie nieruchomości za określoną cenę mieści się w pojęciu gospodarowania mieniem komunalnym. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym realizacja tego zadania należy do zadań wójta. Rada, określając cenę, za którą może być nabyta nieruchomość, wkracza w kompetencje organu wykonawczego w zakresie gospodarowania mieniem. Dlatego też takie postanowienia uchwały rady będą nieważne jako podjęte z naruszeniem przepisów prawa.
Zgodnie bowiem z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=57E380598D3B109D054326CD63D28B4D?n=1&id=163433&wid=327597]ustawy o samorządzie gminnym [/link] rada może jedynie podjąć uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy w umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia tych zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL