Orzecznictwo

O pensji wójta decyduje rada

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Rada gminy, podejmując uchwałę zmieniającą wynagrodzenie wójta, nie ma obowiązku uzyskiwania jego pisemnej zgody
Rada Gminy Markuszów obniżyła miesięczne wynagrodzenie wójta z kwoty łącznej 7680 zł do 5892 zł. Wojewoda lubelski uznał, że uchwałę podjęto z naruszeniem prawa i rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził jej nieważność. Zdaniem wojewody rada, podejmując uchwałę zmieniającą wysokość wynagrodzenia wójta, powinna uzyskać jego pisemną zgodę na zmianę warunków pracy i płacy. Takiej zgody nie uzyskała, ani też nie zwracała się o nią.
Wojewoda uzasadnił, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0208877FF45228FDFC520DE5AD656ECC?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym [/link]rada ma kompetencję do ustalania wynagrodzenia wójta, jednakże musi dokonać tego wyłącznie w granicach art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych. Konkretne kwoty wynagrodzenia muszą zaś mieścić się w widełkach wyznaczonych przez rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, jako unormowanie szczególne w stosunku do kodeksu pracy, nie regulują trybu zmiany stosunku pracy (wynagrodzenia) pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E10043F60CAF35BB51386DA5C223B9F5?id=76037]kodeksu pracy[/link]: art. 11 i art. 29 § 4 i 5. Stanowią one, że: nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika (art. 11 k.p.). Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej, przy czym wymóg ten dotyczy również stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę (art. 29 § 4 i 5 k.p.).
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. III SA/Lu 396/09)[/b] nie podzielił tego stanowiska. Sąd przyznał, że sprawa budzi kontrowersje w orzecznictwie i zapadały już wyroki zbieżne z poglądami wojewody, np. wyrok NSA z 10 stycznia 2006 r. Nie jest to jednak pogląd dominujący. Uzasadniając wyrok, WSA stwierdził, że skoro rada gminy jednostronnie ustala wynagrodzenie po zatrudnieniu wójta przez urząd gminy, a wójt nie ma roszczenia o konkretną kwotę wynagrodzenia, to podobnie też rada ma kompetencje do jednostronnej zmiany tego wynagrodzenia. Ponadto, skoro zmiana następuje w drodze czynności jednostronnej, a czynność ta ma charakter pisemny (zaprotokołowana uchwała rady gminy), wymóg zachowania formy pisemnej dla zmiany warunków pracy jest spełniony. Sąd podniósł, że wójt nie pozostaje bezbronny wobec rady, która obniża mu drastycznie wynagrodzenie. Zgodność z prawem takiej uchwały może być oceniona w trybie nadzoru przez wojewodę. Może być też zaskarżona przez samego wójta do sądu administracyjnego. Podlega również badaniu przez sąd pracy, co do zgodności z przepisami płacowymi o charakterze gwarancyjnym. Wynagrodzenie ustalone przez radę gminy m.in. nie może być niższe od minimalnych stawek określonych w przepisach wykonawczych do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E2A5626EF4EA5629B134385A6C59CF28?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych [/link].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL