Orzecznictwo

NSA musi badać dopuszczalność skargi

Fotorzepa, Danuta Matloch
Jeżeli wojewódzki sąd administracyjny rozpoznał skargę, która była niedopuszczalna, Naczelny Sąd Administracyjny powinien z urzędu uchylić to orzeczenie i odrzucić skargę niezależnie od zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej
Taką uchwałę podjął [b]8 grudnia 2009 r. NSA w siedmioosobowym składzie (sygn. II GPS 5/09)[/b].
Skarga jest niedopuszczalna, gdy zostanie wniesiona po upływie terminu, z powodu nieuiszczenia wpisu, nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych, niewyczerpania środków zaskarżenia. Art. 189 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E0AFE55B43DD4EC2A9392DBB38B19158?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link] mówi m.in., że jeżeli skarga uległa odrzuceniu, NSA uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę. Przepis ten był jednak dwojako interpretowany. W skardze kasacyjnej do NSA adwokat zarzucił wyrokowi WSA, że nie uwzględnił zarzutu skargi na skreślenie go z listy adwokatów, podczas gdy sąd rejonowy orzekł zakaz wykonywania zawodu jedynie na pięć lat. NSA uchylił wprawdzie wyrok WSA, ale odrzucił skargę, ponieważ adwokat nie wyczerpał środków zaskarżenia – nie odwołał się od uchwały Prezydium NRA do ministra sprawiedliwości. Z art. 189 ppsa wynika zaś, że nie tylko sąd I instancji, ale również NSA ma obowiązek badania z urzędu dopuszczalności skargi, a stosowanie tego przepisu nie jest uzależnione od podstaw wskazanych w skardze kasacyjnej.
Z kolei inny skład, rozpatrujący skargę kasacyjną dyrektora Izby Skarbowej od wyroku WSA w Łodzi w sprawie zwrotu VAT, dostrzegł, że WSA powinien odrzucić skargę podatniczki, ponieważ mimo wezwania do usunięcia braków formalnych nie została ona podpisana. NSA nie zastosował jednak art. 189 ppsa. Zdaniem składu orzekającego uniemożliwia to zasada, że NSA orzeka w granicach skargi kasacyjnej. Ta zaś nie zawierała zarzutu niedopuszczalności skargi z powodu jej niepodpisania. We wczorajszej uchwale skład siedmiu sędziów NSA stwierdził, że zastosowanie przez NSA z urzędu art. 189 jest dopuszczalne. Sędzia Andrzej Kisielewicz powiedział, że jest to samodzielna, kompleksowa podstawa orzekania, w sytuacji gdy skarga była niedopuszczalna.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL