fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Uchwała naruszała ustawę

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Rada gminy nie może określać zasad zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na okres do trzech lat, lecz jedynie na przekraczający trzy lata
W uchwale w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Rada Miejska w Łazach postanowiła, że to burmistrz oddaje w drodze przetargu nieruchomości w użytkowanie, najem albo dzierżawę na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony. Gdy zawiera takie umowy na okres do trzech lat, może odstąpić od przeprowadzania przetargu.
Wojewoda śląski, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz Naczelny Sąd Administracyjny stwierdziły, że rada naruszyła ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz delegację w ustawie o samorządzie gminnym, bo określiła zasady gospodarowania nieruchomościami w zakresie umów na okres do trzech lat. Tymczasem dopuszczalne jest określenie zasad przetargu jedynie dla umów na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Uzasadniając[b] wyrok (sygn. II SA/Gl 1070/08)[/b] oddalający skargę rady gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody (stwierdzające nieważność tego m.in. paragrafu uchwały), WSA w Gliwicach wskazał, że to do wyłącznej kompetencji rady gminy – a nie do burmistrza – należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, a także przy przedłużaniu takich umów. Jest to wyjątek od generalnej zasady, że to organ wykonawczy (a więc np. burmistrz) gospodaruje mieniem komunalnym. Oznacza on, że rada gminy może określać wyłącznie zasady dla umów zawieranych na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony. Tylko w takich przypadkach można też odstąpić od trybu przetargowego, i to wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody rady, a nie w drodze aktu prawa miejscowego.
W skardze kasacyjnej od tego wyroku do NSA Rada Miejska w Łazach broniła stanowiska, że art. 40 ust. 2 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=78E98866CAB4089B1C25B3EE11D2A0A1?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link] pozwala radzie gminy przesądzić, iż przetargowy tryb gospodarowania nieruchomościami dotyczy wszelkich umów, także tych do trzech lat, a nie tylko powyżej trzech lat. Przedstawicielka wojewody podtrzymała stanowisko o prawidłowości orzeczenia WSA i sprzeczności z prawem paragrafów zakwestionowanych przez wojewodę. [b]NSA (sygn. I OSK 331/09)[/b] podzielił tę ostatnią ocenę. Rada gminy nie ma kompetencji do określania zasad zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na okres do trzech lat, jedynie na okres powyżej trzech lat – powiedziała sędzia Ewa Dzbeńska, uzasadniając wyrok oddalający skargę kasacyjną rady miejskiej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA