Aby móc kogoś reprezentować, potrzebne jest pełnomocnictwo

www.sxc.hu
Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 20 października 2009 r. (III SA/Gl 1013/09).[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Syndyk masy upadłości wniósł skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług. Skarga została podpisana przez syndyka.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wezwał go do usunięcia braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia poprzez złożenie odpisu orzeczenia o ogłoszeniu upadłości lub dokumentu określającego umocowanie do działania w imieniu strony skarżącej. Wezwanie pomimo dwukrotnego awiza nie zostało odebrane, a w konsekwencji nie uzupełniono braku formalnego skargi.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA wyjaśnił, że pod pojęciem „przesłanki dopuszczalności zaskarżenia” należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego jako pisma procesowego. Zatem skarga, jako pierwsze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL