fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokaty i inwestycje

Dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

www.sxc.hu
Poprawa nastrojów na giełdach spowodowała, że akcje znów przynoszą zyski. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe osiągnęły zadowalające wyniki
Siedem funduszy akcyjnych w ciągu ostatnich czterech kwartałów (licząc do końca września tego roku) wypracowało zyski. Stopy zwrotu nie są co prawda wysokie. Większość jest zdecydowanie poniżej oprocentowania rocznych lokat bankowych. Jedynie fundusz dynamiczny aktywnej selekcji Aviva zwiększył wartość swojej jednostki rozliczeniowej prawie o 10 proc. (o strategii tego funduszu mówi Rafał Janczyk z Aviva; patrz wypowiedź >D3).
Trzyletnie stopy zwrotu funduszy akcyjnych są bardzo zróżnicowane. Najlepszy zarobił 10,8 proc., najsłabszy stracił ponad 30 proc. Rezultaty trzyletnie są gorsze niż za ostatnie cztery kwartały. Tylko trzy fundusze w tym okresie są na plusie. – Wszyscy pamiętamy głęboką kilkunastomiesięczną bessę zakończoną w lutym tego roku. Z jej powodu stopy zwrotu funduszy akcyjnych za ostatnie trzy lata są ujemne. Jednak w dłuższym horyzoncie, pięcio-siedmioletnim, fundusze akcji mają wysokie stopy zwrotu. Takie wyniki są nagrodą za cierpliwość, a przede wszystkim za odporność na stres związany z inwestowaniem w akcje – uważa Marek Przybylski, prezes Aviva Investors Poland.
Faktycznie, stopy zwrotu wszystkich funduszy akcyjnych za pięć czy siedem lat są dodatnie. Ich wysokość może być satysfakcjonująca dla osób, które oszczędzają w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. W ciągu pięciu lat wartość jednostki tych funduszy wzrosła średnio o 35 – 45 proc., a w ciągu siedmiu lat – co najmniej się podwoiła. Wzrost kursów akcji spółek notowanych na giełdzie sprawił, że w krótszych okresach (12 czy 36 miesięcy) stosunkowo niewiele funduszy mieszanych jest na minusie. A nawet gdy mają straty, to na ogół niewysokie. Jeśli sytuacja na giełdzie do końca roku będzie stabilna, straty te są do odrobienia. Do wyjątków należy fundusz aktywny Warta Życie, którego trzyletni wynik przekracza minus 16 proc. Roczne i trzyletnie efekty inwestycyjne funduszy mieszanych nie są zachwycające, zwłaszcza jeśli porównamy je z funduszami bezpiecznymi. Widać wyraźnie, że zyski z części obligacyjnej funduszy mieszanych zostały całkowicie lub częściowo zniwelowane przez straty z części akcyjnej. Najlepsze fundusze bezpieczne, np. obligacyjne czy pieniężne, były w stanie zarobić więcej niż najlepsze zrównoważone lub stabilnego wzrostu. [b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,2,381083.html]Wyniki funduszy rynku pieniężnego[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,3,381083.html]Wyniki funduszy gwarantowanych[/link][/b] [b] [link=http://www.rp.pl/galeria/181776,4,381083.html]Wyniki funduszy akcyjnych[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,5,381083.html]Wyniki funduszy międzynarodowych[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,6,381083.html]Wyniki funduszy obligacji[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/galeria/181776,7,381083.html]Wyniki funduszy dynamicznych[/link][/b] [b] [link=http://www.rp.pl/galeria/181776,8,381083.html]Wyniki funduszy zrównoważonych[/link][/b] [b] [link=http://www.rp.pl/galeria/181776,9,381083.html]Wyniki funduszy zrównoważonego wzrostu/mieszanych/stabilnych[/link][/b] Dzięki osłabieniu złotego świetne wyniki ma fundusz dolarowy Benefii. Pod względem stopy zwrotu za ostatnie cztery kwartały i za 36 miesięcy jest na drugim miejscu spośród wszystkich funduszy. Ale biorąc pod uwagę wyniki siedmioletnie, zajmuje czwarte miejsce... od końca. Fundusze pieniężne dzięki kryzysowi i wahaniom kursów walutowych miały szansę zarobić więcej. O strategii funduszu lokacyjnego Generali, który w swojej grupie uzyskał najwyższą trzyletnią stopę zwrotu, mówi Bartosz Woźnicki z tego towarzystwa (patrz wypowiedź >D3). Najwięcej funduszy z najwyższymi stopami zwrotu ma Nordea Życie. Pozycja tej firmy nie zmienia się od kilku kwartałów. Po raz kolejny fundusz gwarantowany Nordea osiągnął w swojej grupie najlepsze rezultaty po 12, 36 i 60 miesiącach (jak to było możliwe, wyjaśnia Zbigniew Kowalczyk z Nordea; patrz wypowiedź >D3). Do grona najefektywniejszych powróciła Aviva (d. Commercial Union). W trakcie hossy fundusze akcyjne Aviva miały najlepsze wyniki. [ramka]Kto inwestuje twoje pieniądze - Tylko dwa towarzystwa – [b]Benefia[/b] i [b]Ergo Hestia Życie[/b] – przekazały zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zewnętrznym firmom, które nie są nawet z nimi w jednej grupie kapitałowej. Inwestowaniem pieniędzy klientów tych firm zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). - Sześć zakładów ubezpieczeniowych zleciło zarządzanie funduszami specjalistom z TFI lub innych firm należących do tej samej grupy kapitałowej. Natomiast [b]Axa Życie[/b], [b]Compensa Życie[/b] i [b]Nordea Życie[/b] zatrudniają osoby, które na bieżąco inwestują oszczędności klientów. el[/ramka] [ramka][srodtytul]Co to jest[/srodtytul] - Z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi mają do czynienia ci klienci, którzy kupili polisę na życie z funduszem lub polisę inwestycyjną. - Część wpłacanej przez klienta składki jest inwestowana za pośrednictwem wybranego funduszu, reszta jest przeznaczana na opłacenie ochrony życia.[/ramka] [ramka][srodtytul]Rafał Janczyk, dyrektor ds. inwestycyjnych w Aviva Investors[/srodtytul] Istniejące od ponad dziewięciu lat fundusze ubezpieczeniowe: Dynamiczny oraz Akcji mają obecnie zbliżoną politykę inwestycyjną. W funduszu Dynamicznym istnieje nieco większa możliwość zmiany wielkości zaangażowania w akcje. Do 2007 r. strategie tych funduszy były bardziej zróżnicowane. Portfel Dynamicznego był mniej zdywersyfikowany i bardziej skoncentrowany na małych i średnich spółkach. Jednak wyraźny przyrost aktywów tego funduszu – do ponad 3 mld zł – spowodował, że jego struktura zbliżyła się do struktury całego krajowego rynku akcji. Nowy, uruchomiony półtora roku temu, fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji więcej niż pozostałe inwestuje w akcje mniejszych spółek. Robi to poprzez subfundusze AIP TFI (między innymi małych i nowych spółek). Inne nasze fundusze aktywnej selekcji (Zrównoważony i Stabilnego Wzrostu) poza większą koncentracją na mniejszych firmach mają w portfelu więcej akcji niż podobne, istniejące od lat fundusze.[/ramka] [ramka][srodtytul]Bartosz Woźnicki, zarządzający funduszem lokacyjnym Generali[/srodtytul] Fundusz lokacyjny przeznaczony jest dla osób, które akceptują niskie ryzyko, ale jednocześnie szukają inwestycji dającej szansę na wyższą stopę zwrotu w porównaniu z krótkoterminowymi depozytami bankowymi. Portfel funduszu składa się głównie z instrumentów rynku pieniężnego, częściowo także ze średnioterminowych obligacji przedsiębiorstw, których udział jest zmienny, w zależności od oceny perspektyw tego rynku. Jeśli chodzi o inwestycje w euro lub dolarach, nie wydają się one atrakcyjne, szczególnie z punktu widzenia inwestorów średnioterminowych. Wynika to z niedowartościowania złotego na tle innych walut rynków wschodzących. Inwestycja w takie aktywa jest ryzykowna.[/ramka] [ramka][srodtytul]Zbigniew Kowalczyk, zarządzający aktywami w Nordea Życie[/srodtytul] Z funduszem gwarantowanym Nordea związana jest gwarancja. Nominalna wartość jednostki funduszu na koniec kwartału kalendarzowego nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do wartości z końca poprzedniego kwartału. Stąd stabilne i dodatnie wyniki. Inwestujemy bezpiecznie, co jest szczególnie istotne w czasie obecnych zawirowań na rynku. Do 15 proc. aktywów funduszu gwarantowanego stanowią depozyty bankowe. Czas trwania lokaty nie powinien być dłuższy niż miesiąc (w uzasadnionych przypadkach są to trzy miesiące). Nawet 100 proc. aktywów funduszu może być lokowane w obligacje skarbowe (są to wyłącznie transakcje kupna z gwarantowaną odsprzedażą) i bony skarbowe. W aktywach funduszu są też środki pieniężne w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zaspokojenia bieżących zobowiązań. Z powodu powyższych ograniczeń, żeby osiągnąć korzystne stopy zwrotu, musimy wybierać inwestycje o czasie trwania zbliżonym do roku – w sytuacji, gdy oczekujemy obniżenia stawek na rynku pieniężnym. Jeżeli spodziewamy się wzrostu stawek, decydujemy się na inwestycje o krótkim horyzoncie. Porównywanie funduszy gwarantowanych jest bardzo trudne. Różnią się one konstrukcją. Niektóre inwestują w akcje, inne w papiery dłużne przedsiębiorstw i obligacje zagraniczne.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA