fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Rekompensata za własność podlega waloryzacji

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Odszkodowanie za pozbawienie prawa do gruntu powinno zostać wypłacone jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zawierają trzy grupy przepisów regulujących zasady przejmowania gruntów pod drogi publiczne. W każdym przypadku zajęcie terenu pod drogę publiczną odbywa się za odszkodowaniem.
Zgodnie z art. 128 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm[/link]., dalej ugn) wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia, a więc także w kwestii związanej z ustaleniem wysokości odszkodowania, jest starosta (art. 129 ust. 1 ugn). Ustalenie wysokości odszkodowania jest jednym z elementów decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, choć w pewnych przypadkach określonych w art. 129 ust. 5 ugn starosta wydaje odrębną decyzję w tej sprawie. Pierwszym etapem w ustaleniu odszkodowania jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość rynkową nieruchomości. W sytuacji gdy tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, a w konsekwencji nie można określić wartości rynkowej, wówczas o wysokości odszkodowania decyduje wartość odtworzeniowa.
[b] Przy określaniu wartości rynkowej uwzględnia się przede wszystkim rodzaj nieruchomości, jej położenie, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.[/b] Znaczenie ma także aktualny sposób jej użytkowania, gdyż generalnie wartość rynkową nieruchomości określa się według sposobu użytkowania sprzed wywłaszczenia. Jeżeli natomiast cel, na który nieruchomość ma być wywłaszczona, powoduje zwiększenie jej wartości, to jej wartość ustala się według sposobu użytkowania wynikającego z celu, na który ma być wywłaszczona. Możliwe jest także wydzielanie gruntów pod drogi publiczne przy podziale dokonywanym na wniosek właściciela w trybie art. 98 ugn oraz w przypadku scalania i podziału gruntów w trybie art. 105 ust. 4 tej ustawy. Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne (gminne) z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą, z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 4 działki gruntu wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, niebędących drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi, przechodzą z mocy prawa na własność gminy. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku przejęcie własności działek pod drogi odbywa się za wypłatą stosownego odszkodowania. Jego wysokość nie jest jednak ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego, tylko w drodze negocjacji pomiędzy właścicielem a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, która własność przejęła. Dopiero w sytuacji, w której strony do porozumienia w kwestii odszkodowania nie dojdą, to na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad ogólnych. [i]Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Filipek&Kamiński Sp.k.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA