fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Gmina skontroluje wykonanie umowy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jednostki sektora finansów publicznych, a także podmioty od nich zależne, mają prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa umowa
Ustanowione w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=20F62136B48507301C474FD60200D45D?id=299853]ustawie o PPP[/link] uprawnienie do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia jest uzasadnione tym, że podmiot prywatny będzie wykonywał działanie istotne z punktu widzenia interesu społecznego, takie jak przedsięwzięcia z zakresu użyteczności publicznej.
Zakres opisanego uprawnienia podmiotu publicznego odnosi się wyłącznie do aspektu przedmiotowego „realizacji przedsięwzięcia”, nie zaś do podmiotu prywatnego, który je realizuje. Ponadto ustawodawca, wprowadzając uprawnienia do bieżącej kontroli, określił w ten sposób jeden z elementów konstytutywnych umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednocześnie pozostawia swobodnej woli stron uregulowanie konsekwencji wynikających z kontroli dokonywanej przez podmiot publiczny.
Ustawa o PPP nie zawiera definicji pojęcia kontroli. Należy zatem to pojęcie rozumieć zgodnie z jego powszechnym znaczeniem, czyli jako porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. Kontrola przeprowadzana przez podmiot publiczny w ramach realizacji przedsięwzięcia może być dokonywana na bieżąco przez cały okres wykonywania umowy. Jak się wydaje, uprawnienia kontrolne podmiotu publicznego ograniczone są jedynie do monitoringu bez możliwości ingerencji w realizację przedsięwzięcia, choć oczywiście może to zostać zmienione przez odpowiednie zapisy kontraktu. Postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą polegać na przyznaniu podmiotowi publicznemu możliwości żądania: - przedstawienia dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięcia; - przedstawienia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedsięwzięcia; - udostępnieniu przedsięwzięcia w celu przeprowadzenia oględzin. Jak się wydaje, kontrola dokonywana przez podmiot publiczny musi odbywać się przy zachowaniu wpływu podmiotu prywatnego na termin przedstawienia wyjaśnień bądź dokonania oględzin. Kontrola przeprowadzana na podstawie art. 8 ustawy o PPP nie wyklucza ani nie ogranicza uprawnień kontrolnych lub nawet nadzorczych podmiotów publicznych (np. gmin) wynikających z innych ustaw. Przykładowo miasto, udzielając koncesji na usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oprócz wynikających z umowy o koncesji uprawnień kontrolnych, ma także uprawnienia wynikające z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182311]ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zaopatrzeniu w wodę i o odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.)[/link]. W związku z pozostawieniem woli stron zasady i trybu przeprowadzania kontroli realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny należy się spodziewać, że kwestia ta będzie przedmiotem sporów i skomplikowanych negocjacji podczas podpisywania umowy bądź też tworzenia spółki przez partnerów. Z jednej strony dbałość o odpowiednią realizację interesu publicznego, co jest przecież celem partnerstwa publiczno-prywatnego, wymaga, aby kontrola sprawowana przez podmiot publiczny była na tyle szczegółowa, dokładna i wnikliwa, aby cel ten zrealizować jak najlepiej. Z drugiej zaś strony, podmiot realizujący przedsięwzięcie czyni to przecież w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, i można się spodziewać, że częste i bieżące kontrole nie będą sprzyjały sprawności i szybkości prowadzonych prac. Mimo tych drobnych niedogodności można mieć nadzieję, że realizacja przedsięwzięć w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego okaże się w Polsce sposobem na wywiązywanie się z zadań publicznych tak samo skutecznym, jak to jest w innych państwach stosujących ten model współpracy. [i]Robert Jędrzejczyk, radca prawny, partner w kancelarii Gide Loyrette Nouel[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA