fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 lipca 2009

[srodtytul]AKTY WYKONAWCZE[/srodtytul]
- istota ustawy z 7 maja „o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych” sprowadza się właściwie do zmiany następujących 34 ustaw: o zawodzie felczera; o cmentarzach i chowaniu zmarłych; kodeks pracy; o państwowych instytucjach filmowych; o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania; prawo geodezyjne i kartograficzne; o policji; o Straży Granicznej; o obszarach morskich RP i administracji morskiej; o zakładach opieki zdrowotnej; o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; o ochronie zdrowia psychicznego; o Radzie Ministrów; kodeks karny wykonawczy; prawo o ruchu drogowym; o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia SP na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych; o gospodarce nieruchomościami; o ochronie osób i mienia; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności; o sposobie obliczania wartości rocznego produktu brutto; o bezpieczeństwie morskim; o dozorze technicznym; prawo farmaceutyczne; o transporcie drogowym; o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; o organizacji niektórych rynków rolnych; o transporcie kolejowym; o nasiennictwie; o ochronie roślin; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o przeciwdziałaniu narkomanii; o bezpieczeństwie żywności i żywienia; o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315786]DzU nr 98, poz. 817[/link]) [srodtytul]ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA[/srodtytul]
- rozległa nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej; wymusiła ona zmiany w ustawie o dozorze technicznym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315784]DzU nr 98, poz. 818[/link]) [srodtytul]AKCYZA[/srodtytul] - znowelizowana 21 maja ustawa o podatku akcyzowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315788]DzU nr 98, poz. 819[/link]); patrz „[link=http://www.rp.pl/artykul/4,331843_Importer_gazu_plynnego_przewiezie_towar_do_dowolnego_skladu_podatkowego.html]Importer gazu płynnego przewiezie towar do dowolnego składu podatkowego[/link]” - tej ustawy dotyczą trzy rozporządzenia ministra finansów poświęcone: – zabezpieczeniom akcyzowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317833]DzU nr 108, poz. 902[/link]) – dokumentacji i procedurom związanym z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317847]DzU nr 108, poz. 903[/link]) – zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317856]DzU nr 108, poz. 904[/link]) [srodtytul]WAGI[/srodtytul] - minister gospodarki wskazał wymagania, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz zakres sprawdzeń wykonywanych podczas ich prawnej kontroli metrologicznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315796]DzU nr 98, poz. 820[/link]) [srodtytul]ZAWODY REGULOWANE[/srodtytul] - funkcję ośrodka właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych (zdobytych poza Polską) pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315781]DzU nr 98, poz. 821[/link]) [srodtytul]PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i jarzyn oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315790]DzU nr 98, poz. 822[/link]) [srodtytul]SĘDZIOWIE I PROKURATORZY[/srodtytul] - dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczące delegowania – prokuratorów i sędziów – do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących delegowanym poza stałe miejsce pracy (DzU nr 98, [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315793]poz. 823[/link] –[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315778] 824[/link]) [srodtytul]UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ[/srodtytul] - minister spraw zagranicznych wydał rozporządzenie na temat sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316888]DzU nr 105, poz. 875[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA