fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 lipca 2009

[srodtytul]KONSULTACJE Z PRACOWNIKAMI[/srodtytul]
- znowelizowana 22 maja bieżącego roku ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315395]DzU nr 97, poz. 805[/link]); - zmiany w tej ustawie oznaczają wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. (K 23/07), który stwierdził niezgodność z konstytucją art. 4 ust. 1, 3 i 5 w zakresie, w jakim określa tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej; nowelizacja z 22 maja tego roku te właśnie przepisy uchyliła ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276730]DzU z 2008 r. nr 120, poz. 778[/link])
[srodtytul]USYTUOWANIE BUDYNKÓW[/srodtytul] - zmienione 12 marca rozporządzenie ministra infrastruktury na temat warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; pisaliśmy o nim w tekście [link=http://www.rp.pl/artykul/4,330306_Zmiany_w_budowaniu_dobre__ale_na_krotko.html]„Zmiany w budowaniu dobre, ale na krótko”[/link] ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307049]DzU nr 56, poz. 461[/link]) [srodtytul]RUCH DROGOWY[/srodtytul] - niektóre przepisy znowelizowanego 22 maja prawa o ruchu drogowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315417]DzU nr 97, poz. 802[/link]); patrz [link=http://www.rp.pl/artykul/4,330650_Przejazdzka_wagonikiem_bedzie_bezpieczna_.html]„Przejażdżka wagonikiem będzie bezpieczna”[/link] - w rozporządzeniu ministra infrastruktury o zakresie i sposobie przeprowadzania badań technicznych pojazdów w załączniku nr 1 w tabeli będącej wykazem czynności kontrolnych zmienił się pkt 8.1.8. dotyczący lusterek wstecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315393]DzU nr 97, poz. 809[/link]) [srodtytul]PERSONEL LOTNICZY[/srodtytul] - w drugim jego rozporządzeniu poświęconym licencjonowaniu personelu lotniczego w załączniku nr 1.w ust. 3.4.2. nową treść otrzymał pkt 1 adresowany do tych, którzy chcą uzyskać uprawnienia instruktora pilota albo instruktora spadochronowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315379]DzU nr 97, poz. 808[/link]) [srodtytul]ASYSTENT PROKURATORA[/srodtytul] - minister sprawiedliwości określił wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów należną od 1 stycznia tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315397]DzU nr 97, poz. 813[/link]); patrz [link=http://www.rp.pl/artykul/4,330645_Niewielka_podwyzka_dla_asystentow.html]„Niewielka podwyżka z wyrównaniem”[/link] [srodtytul]ŚWIADCZENIA RODZINNE[/srodtytul] Z powodu niezgodności z konstytucją i ustawą 8 lipca stracił moc § 17 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. o sposobie i trybie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Przepis ten był niekorzystny dla świadczeniobiorców, którzy zmieniali pracę. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie zapadł 30 czerwca i ma sygnaturę: P/45/08 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317841]DzU nr 108, poz. 910[/link]). [srodtytul]KODEKS KARNY WYKONAWCZY[/srodtytul] Także 8 lipca stracił moc art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego w zakresie, w jakim: a) nie określa przesłanek odmowy wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, b) pomija możliwość zaskarżenia przez osobę tymczasowo aresztowaną zarządzenia prokuratora o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z osobą najbliższą. W wyroku z 2 lipca (K 1/07) Trybunał uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją i dwiema konwencjami: o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; o prawach dziecka ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317830]DzU nr 108, poz. 911[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA