fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Jak zatrudnić gminnego audytora

www.sxc.hu
Przepisy ustawy o finansach publicznych zobowiązują niektóre jednostki sektora finansów publicznych do przeprowadzania audytu wewnętrznego. W przypadku samorządu obowiązek taki powstaje po przekroczeniu określonych progów finansowych
Kwoty, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu, zawiera rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2006 r. Zgodnie z jego przepisami łączna kwota środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach, wynosi 40 mln zł. Taki sam próg został określony w przypadku wydatków i rozchodów środków publicznych. Jeżeli jednostka przekroczy którykolwiek z tych dwóch progów, zobowiązana jest do rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju kontroli przed upływem trzeciego kwartału roku następującego po tym, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty.
[srodtytul]Jak liczyć progi[/srodtytul] Aby właściwie obliczyć kwoty progowe, należy wziąć pod uwagę wiele pozycji budżetowych. W przypadku wartości progowej określanej przez wielkość gromadzonych środków nie wystarczy wziąć pod uwagę tylko wykonanie planu dochodów. Należy przyjąć również przychody, do których zaliczamy te:
- ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych, - z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego, - ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, - z otrzymanych pożyczek i kredytów. Do gromadzonych środków publicznych doliczyć także należy dochody własne zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych. W przypadku drugiej wartości progowej, na którą wpływają wydatki i rozchody, oprócz zwykłych wydatków budżetowych należy wziąć pod uwagę wydatki sfinansowane z rachunku dochodów własnych. Do wyliczeń należy przyjąć także rozchody, którymi mogą być między innymi: - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, - wykup papierów wartościowych, - udzielone pożyczki, - płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego. [srodtytul]Wymagania kwalifikacyjne[/srodtytul] Ustawa nie przewiduje zlecania audytu podmiotom zewnętrznym, jak również osobom w ramach umowy o dzieło bądź zlecenia. Jedyną formą jest zatrudnienie audytora na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na tym stanowisku wiąże się z rekrutacją pracownika o określonych w ustawie kwalifikacjach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba, która: - ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; - nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; - posiada wyższe wykształcenie. Audytor powinien posiadać określone kwalifikacje zawodowe. Potwierdzają je m.in. certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA). Jeżeli kandydat wymienionych certyfikatów nie posiada, to powinien przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Audytorem może zostać również ten, kto złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej lub uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. [srodtytul]Uprawnienia jednostek nadrzędnych[/srodtytul] Oczywiście nie ma wymogu, aby wszystkie czynności wykonywał jeden audytor wewnętrzny. Ustawa dopuszcza utworzenie komórki audytu wewnętrznego, w której są zatrudnieni audytorzy i inne osoby. W takim przypadku działalność komórki koordynuje audytor wewnętrzny wyznaczony przez kierownika jednostki. Jeśli jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do audytu, to przeprowadza się go w urzędzie danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku JST nonsensem byłoby zatrudnianie audytorów także w jednostkach podległych. W tym zakresie ustawa przewiduje, że w jednostkach sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny może prowadzić kontroler zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej. [ramka][b]Uwaga [/b] Ustawa o finansach zawiera dyspozycje w zakresie niezależności audytora wewnętrznego. Aby taka niezależność była zachowana, audytor w strukturze organizacyjnej powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki.Jako wyraz szczególnej ochrony audytora wewnętrznego, mającej zapewnić obiektywność i niezależność, może świadczyć fakt, że zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym musi wyrazić minister finansów. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA