fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Terminy ważne nie tylko dla gmin

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego mają dwa miesiące na opracowanie i przedłożenie właściwej radzie informacji o wykonaniu budżetu w I połowie 2009 r. Należy ją wysłać także do właściwej regionalnej izby obrachunkowej
Przedłożenie informacji o tym, jak przebiega wykonanie budżetu w roku bieżącym wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych w jednostkach podległych jest najważniejszym, ale niejedynym, obowiązkiem sprawozdawczym, jaki ciąży w okresie wakacyjnym na samorządach.
[srodtytul]Realizacja zadań zleconych[/srodtytul] Jednostki samorządu terytorialnego składają w lipcu dwa sprawozdania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. [b]Pierwsze na-leży przedłożyć najpóźniej do 12 lipca, drugie trzy dni później. Składa się je dysponentowi głównemu przekazującemu dotacje[/b] na realizację tych zadań, a dotyczą one wykonania planu dochodów oraz dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B81E16FE96FF2BC2E1CE7F879A46CB9E?id=182186]rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 115, poz. 781 ze zm.)[/link] składa się je na odpowiednich drukach. Pierwsze na Rb-27ZZ, drugie na Rb-50. Informacje w nich zawarte dotyczą II kwartału 2009 r. Sprawozdania te należy również przesłać do wiadomości właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.
[srodtytul]Z wykonania planu finansowego[/srodtytul] 24 lipca upływa natomiast termin na złożenie przez organ wykonawczy gminy, powiatu oraz województwa [b]sprawozdań związanych z wykonaniem budżetu. Jest ich w sumie dziesięć i są to sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne.[/b] Wymienić wśród nich można następujące: miesięczne: z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych (Rb-27S i Rb-28S); kwartalne: o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS), o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z), o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wy-datków nimi sfinansowanych (Rb-34); półroczne: z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu (Rb-PDP), z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (odpowiednio Rb-30 i Rb-31). Wszystkie wymienione sprawozdania należy przekazać do właściwej RIO w wersji papierowej i w formie dokumentu elektronicznego, z tym że sprawozdanie Rb-PDP przekazuje się w dwóch egzemplarzach. Do 28 lipca należy przedłożyć kwartalne sprawozdania zbiorcze za II kwartał 2009 r. o stanie zobowiązań oraz należności funduszy celowych posiadających osobowość prawną, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz utworzonych przez samorząd osób prawnych z wyłączeniem banków, przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N składane są przez gminy, powiaty i województwa samorządowe, które są jednostkami założycielskimi dla wymienionych podmiotów. Sprawozdania te składa się w wersji elektronicznej oraz papierowej do właściwej regionalnej izby obrachunkowej. [srodtytul]Partnerstwo publiczno-prywatne[/srodtytul] W ostatnim dniu lipca upływa termin na złożenie sprawozdań o stanie zobowiązań z tytułu zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartał bieżącego roku. [b]Sprawozdanie Rb-Z-PPP przekazuje się do 31 lipca w wersji papierowej i elektronicznej[/b] do Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. [srodtytul]Dane o pomocy[/srodtytul] Wakacje to również czas składania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej. Do [b]30 lipca należy przekazać prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdanie za II kwartał 2009 r. Należy w nim zawrzeć informacje o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej [/b]innej niż w rolnictwie i rybołówstwie. Składa się je za pośrednictwem właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Miesięczne sprawozdania dotyczące pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie i rybołówstwie składa się do 20. dnia miesiąca następującego po tym, którego sprawozdanie dotyczy. [ramka][b]Przy użyciu aplikacji BeSTI@[/b] Niektóre regionalne izby obrachunkowe dopuszczają możliwość przekazywania sprawozdań budżetowych wyłącznie drogą elektroniczną, bez konieczności przesyłania papierowych dokumentów. W takiej sytuacji należy jednak elektroniczne sprawozdanie opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dodatkowym wymaganiem może być to, aby sprawozdania były składane za pośrednictwem aplikacji BeSTI@.[/ramka] [ramka][b]Uwaga [/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=78B28183130C4F5F69F917D020E8020E?id=284745]Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (DzU nr 174, poz. 1081 ze zm.)[/link] nakazuje – w terminie siedmiu dni od dnia udzielenia pomocy – sporządzić i przekazać do prezesa UOKiK informację o udzieleniu takiej pomocy na duże projekty inwestycyjne.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA