fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Na kolejnym użytkowniku nie ciąży podatek od nieruchomości

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne będące posiadaczami obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego. Zawarcie przez taką osobę umowy z kolejnym użytkownikiem nie spowoduje, że uzyska on status podatnika
Tak [b]orzekł WSA we Wrocławiu 22 maja 2009 r. (I SA/ Wr 1311/08)[/b].
We wniosku o interpretację indywidualną spółka wskazała, że gmina przekazała związkowi wodociągów i kanalizacji (ZWiK) do nieodpłatnego używania wodociąg gminny. Spółka zawarła ze ZWiK umowę użyczenia wodociągu. W umowie postanowiono, że spółka zobowiązuje się do poniesienia niezbędnych kosztów eksploatacji, w tym podatków. Spółka pytała, która ze stron umowy jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Wskazała, że jej zdaniem podatnikiem jest ZWiK, ponieważ zawarł umowę z właścicielem wodociągów. Organy podatkowe natomiast uznały, że jest nim spółka jako użytkownik wodociągów na podstawie innego tytułu prawnego.Spółka wniosła skargę do WSA, który uchylił decyzję organu.
Wskazał, że art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego, lub jest bez tytułu prawnego. W tej sprawie spółka nie weszła w posiadanie wodociągu bez tytułu prawnego, ale zawarła umowę z użytkownikiem. „Inny tytuł prawny”, o którym mówi przepis, oznacza inny tytuł niż umowa zawarta z właścicielem, a nie tytuł dotyczący innego podmiotu. Wobec tego podatnikiem jest ZWiK.
[ramka][b]Komentuje Mateusz Sudolski - konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro we Wrocławiu)[/b]
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości co do zasady ciąży na właścicielu rzeczy względnie użytkowniku wieczystym lub posiadaczu samoistnym. Ta reguła nie ma jednak pełnego zastosowania w odniesieniu do nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W tym wypadku podatnikiem jest ten, kto nimi włada, nawet wówczas, gdy nie posiada stosownego tytułu prawnego. Bowiem w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, lub jest bez tytułu prawnego.W praktyce są problemy z interpretacją, co należy rozumieć przez posiadanie wynikające z „innego tytułu prawnego” oraz „bez tytułu prawnego”.
„Tytułem prawnym” – w świetle ustawy – jest nie tylko typowa umowa dzierżawy lub najmu, ale również inne umowy dotyczące korzystania z nieruchomości oraz inne szczególne formy prawne gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem takiego tytułu może być np. decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd. Podkreślić należy, że ustawodawca przez „inny tytuł prawny” rozumie inny tytuł niż umowa zawarta z właścicielem, a nie tytuł dotyczący innego podmiotu. Posiadacz zależny, oddając rzeczy innej osobie w dalsze posiadanie zależne (np. poddzierżawca), nie traci de facto jej posiadania. Zatem podatnikiem jest tylko ten, kto zawiera np. umowę bezpośrednio z właścicielem rzeczy.Wyrok w pełni zasługuje na akceptację, gdyż umowa użyczenia nie była zawarta bezpośrednio z właścicielem, czyli gminą, oraz nie jest „innym tytułem prawnym”, o którym mowa w ustawie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 217 konstytucji, podmiot podatku jest określany wyłącznie w drodze ustawy. W związku z tym umowa cywilnoprawna nie może „zmieniać” podatnika (może być jedynie źródłem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).[/ramka]
[i]Autor jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA