fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Śmieci wywozi firma gminna lub prywatna

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą zarówno przedsiębiorcy prywatni, jak i jednostki organizacyjne gminy. Te drugie nie muszą przy tym uzyskiwać zezwoleń, ale muszą spełniać określone warunki
Zasadę tę stosuje się zresztą nie tylko dla odbioru śmieci. Dotyczy ona również prowadzenia działalności w zakresie opróżniania szamb i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami czy prowadzenia schronisk dla nich, a także spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. Wszystkie te rodzaje działalności mogą być prowadzone albo przez przedsiębiorców prywatnych, albo przez gminne jednostki organizacyjne.
[srodtytul]Wymagania do publicznej wiadomości[/srodtytul]
Zanim firmy prywatne czy gminne zakłady komunalne będą mogły rozpocząć działalność, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie podmioty te powinny spełniać. Przy czym określając wymagania dla przedsiębiorców mających prowadzić działalność w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych od właścicieli nieruchomości, należy pamiętać, aby zamieścić w nich opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. W wymaganiach wskazać należy również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których śmieci mają być przekazywane. Miejsca te wskazuje się zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
[srodtytul]Takie same dla wszystkich[/srodtytul]
Gminne jednostki organizacyjne, aby prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych (pozostałą wymienioną w art. 7 ust. 1 ustawy), co do zasady o zezwolenia ubiegać się nie muszą. Pod dwoma warunkami: po pierwsze – muszą spełniać określone przez wójta wymagania, a po drugie – zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli działalność tę prowadzą na obszarze własnej gminy.
Firmy prywatne o zezwolenia muszą się ubiegać zawsze. Udziela ich wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług, a czyni to, wydając decyzję administracyjną. W tej samej formie następuje również odmowa wydania zezwolenia, jego cofnięcie lub zmiana.
[srodtytul]Indywidualni tylko z zezwoleniem[/srodtytul]
Zezwolenie jest wydawane jedynie na wniosek. Powinien on zawierać dane przedsiębiorcy (jego imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, a także numer NIP). Należy w nim wskazać obszar działalności (nie musi być to cała gmina) i jego przedmiot, czyli jakiego rodzaju działalność chce on prowadzić. Ponadto we wniosku należy określić środki techniczne, jakimi dysponuje, oraz technologie stosowane lub przewidziane do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem. Ustawodawca nakazuje również, aby we wniosku przedsiębiorca określił, jakie zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planuje stosować po zakończeniu prowadzenia działalności.
We wniosku należy również podać termin, w którym należy rozpocząć działalność, oraz zamierzony czas jej prowadzenia. Do wniosku trzeba też dołączyć wskazanie, jakie rodzaje odpadów komunalnych przedsiębiorca będzie odbierał od właścicieli nieruchomości. Pamiętać przy tym należy, że jeżeli działalność ma polegać na zbiórce śmieci nieposegregowanych, to obligatoryjne jest również odbieranie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów śmieci, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.
[srodtytul]Przesłanki cofnięcia[/srodtytul]
Zezwolenie wydaje się na czas określony. Nie może on przekraczać dziesięciu lat. Jego szczegółową treść określa art. 9 ust. 1 – 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
[srodtytul]Pod kontrolą[/srodtytul]
Właściciel firmy, który uzyskał zezwolenie wójta na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, musi się liczyć z tym, że jego działalność będzie kontrolowana w zakresie jej wykonywania zgodnie z zezwoleniem.
Czynności kontrolne przeprowadza osoba posiadająca upoważnienie podpisane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Art. 8b ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa szczegółowe uprawnienia osób przeprowadzających kontrolę. Zgodnie z jego treścią mają one przede wszystkim prawo wstępu na teren przedsiębiorcy, ale tylko w dniach i godzinach, w których jest lub przynajmniej powinna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem. Kontrolerzy mogą ponadto żądać ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów oraz innych nośników informacji (np. mogą przeglądać dane związane z prowadzoną działalnością zapisane na twardych dyskach firmowych komputerów).
Do dokonywania kontroli wójt może ponadto upoważnić inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności (np. inspekcję sanitarną).
[ramka] [b]Rozporządzenie dla wójta[/b]
Szczegółowy sposób określania przez wójta wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określił minister środowiska, wydając w tej sprawie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180626] rozporządzenie (DzU z 2006 r. nr 5, poz. 33)[/link]. Powinny one obejmować w szczególności:
- opis wyposażenia technicznego uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej,
- zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,
- miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Wymagania te określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.[/ramka]
[ramka] [b]Uwaga [/b]
Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
ten podlega karze grzywny. Zasady jej wymierzania określają przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA