Umowy terminowe chronią przed szybkim zbiorowym rozstaniem z firmą

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Zwalniając masowo pracowników zatrudnionych na kontraktach na czas określonyz klauzulą wypowiedzenia, musisz przeprowadzić tryb informacyjno-konsultacyjny z ustawy o zwolnieniach grupowych. Inaczej zapłacisz odszkodowanie
Art. 2 – 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E60FADC41BBC40655C1C754A5327C768?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych)[/link] stosuje się przy rozwiązywaniu – w zakresie zwolnień grupowych – umów o pracę zawartych na czas określony.Tak uznał [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 4 grudnia 2008 r. (II PK 139/08)[/b]. W razie naruszenia tych przepisów pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 50 § 3 k.p.[srodtytul]Z klauzulą wypowiedzenia[/srodtytul]Co do zasady [b]umowy na czas określony rozwiązują się z mocy prawa z upływem terminu, na jaki zostały zawarte, a ich wypowiadanie jest bezprawne. Wyjątkowo jednak strony mogą podpisać tzw. klauzulę o wypowiedzeniu. [/b]Możliwość jej zawarcia dotyczy wyłącznie umów na czas określony, trwających dłuż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL