fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Niepubliczne Uczelnie Licencjackie 2009 - zasady rekrutacji

Ze względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z wagą 20% i identycznym źródłem danych jak w rankingu ogólnym), siłę naukową (z wagą 35%), warunki studiowania (40%) oraz umiędzynarodowienie (5%) odmiennie określono kryteria cząstkowe. Według tych samych zasad opracowany został Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2009.
[b]Prestiż 20%[/b]
Ocenę przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (8%)
Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (12%)
[b]Siła naukowa 35%[/b]
Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni są: Uprawnienia do prowadzenia kierunków - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem licencjata lub inżyniera (12%)
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (10%)
Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (7%)
Oferta kształcenia podyplomowego - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (5%)
Aktywność wydawnicza uczelni - mierzona liczbą pozycji książkowych wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2008 (1%)
[b]Warunki studiowania 40%[/b]
W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 40%, składają się:
Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (12,5%)
Własna baza dydaktyczna - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (6%) Powierzchnia na studenta - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni uczelni do ogólnej liczby studentów (6%)
Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (3%)
Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (3%)
Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (3%)
Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (2%)
Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5%)
Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1,5%)
Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1,5%)
[b]Umiędzynarodowienie studiów 5%[/b]
Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, również w Rankingu Szkół Wyższych 2009 oceniono umiędzynarodowienie studiów. Przy tej ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2%)
Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%)
Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akad. 2007/08 (1%)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA