fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Rada miasta nie może dowolnie nakładać opłat dodatkowych

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Rada miasta, podejmując uchwałę ustanawiającą opłatę dodatkową za nieumieszczenie w sposób prawidłowy potwierdzenia uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe, przekracza swoje kompetencje
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22 kwietnia 2009 r., II SA/Go 88/09[/b]
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]
W lipcu 2006 r. rada miasta, działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęła uchwałę. Dotyczyła ona ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie. W dokumencie tym znalazł się także zapis regulujący sytuację nieumieszczenia w sposób prawidłowy potwierdzenia uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe. Rada miasta postanowiła wprowadzić dodatkową opłatę za takie zdarzenie.
Z tą decyzją nie zgodził się wojewoda. Dlatego 20 lutego 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęła skarga wojewody na tę uchwałę. Zaskarżył on decyzję rady miasta, zarzucając jej istotne naruszenie prawa, tj. art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Jednocześnie skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w tym zakresie.
Wojewoda w uzasadnieniu swej skargi zauważył, że rada gminy jest uprawniona do wprowadzania w drodze uchwały opłat dodatkowych. Jednakże wprowadzając dodatkową opłatę za nieumieszczenie dowodu wpłaty, wyraźnie przekroczyła zakres swych kompetencji. Uchwała ta pozostawała w sprzeczności z postanowieniami art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych, bowiem opłatą dodatkową obciąża każdorazowo osoby, które prawidłowo dokonały opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania, lecz nie umieściły dowodu dokonanej opłaty w sposób wskazany w uchwale. Z przepisu wynika jednoznacznie, iż opłatę dodatkową wnosi się za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania, a nie za niewłaściwy sposób umieszczenia w pojeździe dowodu uiszczenia opłaty bądź dokumentu potwierdzającego zwolnienie z jej wnoszenia.
[wyimek]Opłatę dodatkową wnosi się za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania, a nie za niewłaściwy sposób umieszczenia dowodu uiszczenia opłaty[/wyimek]
Rada miasta w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie. Twierdziła, że w granicach określenia sposobu pobierania opłaty w zaskarżonej uchwale uregulowany został także sposób wykazania uiszczenia należnej opłaty. Umieszczenie dowodu za przednią szybą pojazdu samochodowego miało służyć ułatwieniu kontroli, a także zdyscyplinowania parkujących. W mniemaniu rady opłata ta nie stanowiła dodatkowego obciążenia.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
NSA wyjaśnił, że [b]rada miasta naruszyła prawo, podejmując uchwałę ustanawiającą opłatę dodatkową za nieumieszczenie w sposób prawidłowy potwierdzenia uiszczenia opłaty za miejsce parkingowe[/b].
Charakter tego świadczenia zmusza zatem do zakwalifikowania jako opłaty dodatkowej, tak samo jak opłaty wynikające z art. 13f ust. 1 ustawy. Wbrew wypowiedzianym w odpowiedzi na skargę sugestiom [b]uchwała nie należy do kategorii przepisów o charakterze jedynie dyscyplinującym. Już samo nazwanie jej opłatą dodatkową sugeruje realne obciążenie finansowe[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA