fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy

Nie każde zakupy dziecko może zrobić samodzielnie

Przepisy zakazują zawierania umów z małoletnimi. Są one co do zasady nieważne, a zgoda na ich zawarcie ma charakter wyjątkowy
Uczestnictwo małoletnich w obrocie gospodarczym regulowane jest przez [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F398BFEC9BC48E0EC1FAA09CD8A9627E?id=70928]kodeks cywilny[/link]. Przepisy dzielą dzieci na dwie grupy zależnie od ich wieku.
[b]Te do ukończenia 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Nie mogą więc same skutecznie nabywać praw ani zaciągać zobowiązań, np. w ważny sposób zawrzeć umowy.[/b]
Mówią o tym art. 12 i 14 § 1 k.c. Czynność prawna, której dokonała osoba niemająca zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, aby dziecko nie miało możliwości zrobienia np. podstawowych zakupów. Wyjątek od zasady zawiera § 2 art. 14 k.c. Dopuszcza on możliwość zawierania umowy przez takie dzieci pod pewnymi warunkami. Chodzi o to, aby należała ona do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Może więc chodzić o kupno np. chleba czy kredek.
Czasem umowa z dzieckiem nawet po otrzymaniu zapłaty przez sprzedawcę i wydaniu artykułu będzie nieważna. Nastąpi to wówczas, gdy czynność taka spowoduje rażące pokrzywdzenie dziecka. Polegać ono może np. na wydaniu towaru złej jakości.
[b]Inna jest sytuacja osób między 13. a 18. rokiem życia.[/b] Mają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny daje im prawo uczestniczenia w umowach powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Mogą one też samodzielnie rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku. Do ważności czynności prawnych takich osób, jeśli rozporządzają one swoimi prawami lub zaciągają zobowiązania, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego – najczęściej rodziców.
[b]Jeżeli taki małoletni zawiera umowę bez wymaganej zgody, to ważność jej jest uzależniona od potwierdzenia przez rodzica. Jeśli takiego potwierdzenia nie będzie, to umowa stanie się nieważna.[/b]
Osoba, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może się powoływać na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie staje się wolna. Jeśli natomiast osoba małoletnia dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, to czynność taka jest nieważna.
[ramka][b]Wzajemny zwrot świadczeń[/b]
Jeśli dziecko kupi drogą rzecz bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, to mają oni prawo przyjść do sklepu i zażądać zwrotu pieniędzy z jednoczesnym zwrotem towaru. Będzie tak np., gdy 17-latek kupi samochód, a rodzice nie zechcą zgodzić się na ten zakup. Transakcja będzie nieważna.
Obowiązkiem sprzedawców jest zwracanie uwagi na małych klientów. Sprzedaż na wysoką kwotę może się okazać ostatecznie tylko pozornie udana, ponieważ trzeba będzie odebrać drogi towar i zwrócić pieniądze rodzicom.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA