Zadania

Sprzedaż nieruchomości bez przetargu

Czy rada gminy może podjąć uchwałę, w której określi inne niż wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami przypadki, w których jest możliwe zbycie nieruchomości bez przetargu, ale za jej zgodą?
[b]Nie.[/b] Tematyka odnosząca się do zasad gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego została uregulowana w przepisach działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy zauważyć, że wykładnia przepisu art. 37 ust. 1 tej ustawy statuuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność np. gminy następuje w drodze przetargu.
Ta podstawowa zasada znajduje potwierdzenie m.in. w [b]wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2002 r., sygn. akt II SA/Lu 905/02[/b]. Ponadto art. 37 ust. 4 ustawy stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Wyjątki od zasady przetargowego obrotu nieruchomościami zostały enumeratywnie wymienione w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast w jej art. 37 ust. 3 ustawodawca upoważnił radę gminy (powiatu) i sejmik, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, do zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z uwagi na ich przeznaczenie lub z uwagi na podmioty korzystające z tych nieruchomości. Zatem wyżej wskazane przypadki są jedynymi uzasadniającymi bezprzetargowy tryb zbycia nieruchomości (por. [b]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 grudnia 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 566/08[/b]). W konsekwencji rada gminy nie może podjąć uchwały, w której rozszerzy przesłanki bezprzetargowego zbywania nieruchomości. [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=89EF39EBFF519E2465DFD3241073B822?id=175872]ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL