Praca, emerytury, renty

Gdzie po zapomogę na wózek i śpioszki

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Rodzice, którym urodzi się dziecko, mogą liczyć na jednorazową zapomogę. Jest ona wypłacana w wysokości 1 tysiąca złotych
Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka. Otrzyma je także jego opiekun prawny albo faktyczny. Przyznaje się je niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów.
Pamiętać jednak należy, że nie jest ono wypłacane automatycznie. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Należy go przedłożyć organowi właściwemu, którym jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Szczęśliwi rodzice mają na to okrągły rok. Zgodnie bowiem z art. 15b ust. 3 wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną lub faktyczną albo dziecka przysposobionego, wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.
W tych ostatnich przypadkach wniosek można złożyć i zapomogę otrzymać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. [b]Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2008 r.[/b], termin ma charakter terminu materialnoprawnego prekluzyjnego zwanego też terminem zawitym[b] (I OSK 2006/06)[/b]. Oznacza to, że nie podlega on przywróceniu, a złożenie wniosku po upływie terminów, o których mowa w art. 15b ust. 3 ustawy, skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Ustawodawca określił również sytuacje, w których świadczenie to nie przysługuje. Ma to miejsce wówczas, gdy członkowi rodziny takie świadczenie przysługuje za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub zawarte pomiędzy Polską a innymi państwami dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL