Ekonomia

Większy dostęp do kredytów

W Polsce kanał finansowy nie odgrywa na razie większej roli w łagodzeniu wstrząsów makroekonomicznych. Po wejściu do strefy euro sytuacja powinna się zmienić
Strefa euro przyczyniła się do silnego rozwoju rynków finansowych. Podmioty w poszczególnych krajach zyskały dostęp do rynków zagranicznych, zmniejszyła się zależność od krajowych zasobów oszczędności. Szybko się okazało, że kanał finansowy w strefie euro pełni ważną rolę w wygładzaniu szoków asymetrycznych.
Na kanał finansowy składają się kanały kredytowy i kapitałowy. Ten pierwszy pozwala czerpać dochody z aktywów zagranicznych, przez co m.in. dywersyfikuje się ryzyko i wygładza konsumpcję. Drugi z kanałów umożliwia krajowym podmiotom dostęp do zagranicznego rynku kredytowo-depozytowego. Badania pokazują, że w strefie euro kanał finansowy jako mechanizm łagodzenia szoków jest dosyć efektywny, przy czym bardziej skuteczny jest kanał kredytowy – wygładza 25 – 41 proc. wahań produkcji i dochodu, kapitałowy natomiast – od 2 do 14 proc.
Istotne jest, że efektywność opisywanych mechanizmów w strefie euro rośnie. Relatywnie wysoko rozwinięte rynki finansowe w eurolandzie są ze sobą w znacznym stopniu zintegrowane, ponadto podejmowane są liczne działania mające na celu znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału inwestycyjnego. W miarę postępowania globalizacji rynków finansowych, liberalizacji przepływów kapitałowych, a także osłabienia zjawiska przeinwestowania w aktywa krajowe integracja rynków finansowych państw strefy euro jest coraz pełniejsza, co stwarza korzystne warunki do oddziaływania finansowych mechanizmów łagodzenia skutków szoków. Nie można wykluczyć, że ostatnie zawirowania na globalnych rynkach finansowych mogą krótkookresowo zakłócić skuteczność wygładzania wstrząsów przez ten kanał. Trzeba jednak pamiętać, że jest on efektywny przy szokach asymetrycznych, dotykających jeden kraj w większym stopniu niż inne, a nie przy szokach globalnych, z jakim mamy obecnie do czynienia. Prowadzone badania wskazują, że efektywność funkcjonowania kanału finansowego w Polsce jest niższa niż w strefie euro. Kanał kredytowy w Polsce wygładza tylko ok. 17 proc. wahań, finansowy wprost przyczynia się do ich pogłębienia. Dlaczego tak jest? Generalnie nasz rynek finansowy jest dosyć słabo rozwinięty. Niewielki jest udział konsumpcji finansowanej kredytem bankowym, niski jest poziom pośrednictwa finansowego, a dostęp do zagranicznych rynków kredytowych ograniczony. Z kolei rynek kapitałowy wydaje się mało płynny, więcej kapitału zza granicy napływa do Polski, niż inwestują polskie podmioty, co prowadzi do powstania nierównowagi. Dodatkowym czynnikiem jest zadłużenie zagraniczne państwa. Czynniki te sprawiają, że w razie kryzysu kanał kapitałowy może nie działać efektywnie. Należy jednak podkreślić, że skuteczność kanału finansowego jako mechanizmu absorpcji wstrząsów rośnie w miarę rozwoju krajowego rynku finansowego i wraz z postępującą integracją finansową Polski z państwami strefy euro. Wprowadzenie euro w Polsce może przyspieszyć wzrost efektywności tego kanału. Wspieranie działań stymulujących rozwój rynku finansowego, zwiększenie dywersyfikacji portfeli aktywów podmiotów krajowych oraz pełniejsza integracja finansowa powinny prowadzić w obszarze kanału finansowego do maksymalizacji potencjalnych korzyści płynących z szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro. Więcej o integracji Polski ze strefą euro www.nbp.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL