fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Żona może podpisywać dokumenty za męża

Umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron 1 kwietnia, co zostało ustalone telefonicznie. Ale pracownik nie złożył podpisu na piśmie o rozwiązaniu umowy, liście obecności oraz ewidencji czasu pracy za marzec. Czy jego żona może podpisać za niego te dokumenty, gdyby ją upoważnił do tego?
Z opisanej sytuacji wynika, że pracownik złożył w formie ustnej oświadczenie o tym, że zamierza rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron, co spotkało się z aprobatą pracodawcy. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują, że rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie wymaga formy pisemnej. Może to również nastąpić w formie ustnej, telefonicznej (art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Należy zatem przyjąć, że 1 kwietnia jest dniem rozwiązania umowy o pracę i nie ma prawnych podstaw do sporządzania dodatkowych pism w tej sprawie.Z treści pytania wynika również, że pracownicy po zakończeniu każdego miesiąca podpisują ewidencję czasu pracy (zapewne w celu potwierdzenia jej zgodności w zakresie przepracowanej liczby godzin). Nie ma przeszkój w formie pisemnej, takiego potwierdzenia dokonała żona byłego pracownika (por. art. 95 – 109 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Gdyby jednak nie udało się zdobyć podpisu pracownika czy jego pełnom...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA