fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Obowiązki właścicieli psów – tylko w regulaminie

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Czy takie sprawy nie powinny być normowane przez przepisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy?
[b]Tak.[/b] Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają podstawy prawnej do podejmowania samodzielnych uchwał określających obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Jest to bowiem materia zastrzeżona dla regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Tak wynika z treści art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=21D71BEADDE6D2E9D470D1B8149A0EE5?id=180129]ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach[/link]. Zgodnie bowiem z treścią jego ustępu 1 jednym z obowiązków gminy jest uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będącego aktem prawa miejscowego. Przepis art. 4 ust. 2 ustawy określa natomiast, jaka powinna być jego szczegółowa treść. Zgodnie z jego treścią należy w regulaminie takim określić m.in.:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
- rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
- maksymalny poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
- inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami oraz
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Zatem przepis art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy nie może stanowić osobnej podstawy prawnej do podjęcia uchwały tylko w przedmiocie określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, gdyż jest to materia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i tam powinna być ona normowana.
Ponadto[b] wojewoda małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 25 lipca 2007 r. (sygn. akt PN. II. 0911-97/07)[/b] stwierdził, że zamieszczenie tego typu postanowień w regulaminie jest istotne także i z tego powodu, że naruszenie określonych w nim obowiązków zagrożone jest karą grzywny (por. art. 10 ust. 2a ustawy). Brak zatem unormowania wyżej omawianych obowiązków w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oznacza, iż regulamin ten jest niekompletny, a ponadto nie będzie możliwe egzekwowanie ich wykonania od osób je naruszających.
[i]Podstawa prawna: art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=21D71BEADDE6D2E9D470D1B8149A0EE5?id=180129]ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) [/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA