fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Jak obsadzić wakat w urzędzie

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Podstawową zasadą zatrudniania gminnych urzędników jest otwarty i konkurencyjny nabór. Chociaż nie zawsze trzeba go organizować
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163435]Ustawa z 21 listopada o pracownikach samorządowych[/link] – podobnie jak jej poprzedniczka – stanowi w art. 11, że n[b]abór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, jest otwarty i konkurencyjny.[/b]
Jednocześnie, w odróżnieniu od ustawy z 22 marca 1990 r., definiuje pojęcie wolnego stanowiska. Zgodnie z jej art. 12 jest to takie, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym posiadający wymagane kwalifikacje. Wolnym stanowiskiem jest również takie, na które nie został przeprowadzony nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony żaden pracownik.
Z kolei art. 20 tej ustawy przewiduje możliwość przeniesienia pracownika samorządowego na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny), jeżeli wykazuje on inicjatywę i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Jak zatem widać, ustawa daje pracodawcy wiele możliwości obejścia wymogu przeprowadzania publicznego naboru, dając de facto pierwszeństwo „zatrudnieniu wewnątrz samorządu”.
Naboru nie przeprowadza się również w przypadku zatrudniania na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownika (np. przebywa na urlopie wychowawczym).
[srodtytul]Gdy już zwolni się stanowisko[/srodtytul]
Kierownik jednostki (np. starosta) publikuje ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszcza je również na tablicy ogłoszeń w starostwie. W ogłoszeniu należy podać w szczególności informację o wymaganiach związanych z tym stanowiskiem (należy podać, których spełnienie jest obowiązkowe, a które mają charakter dodatkowych). Ogłoszenie zawiera ponadto informację o zakresie obowiązków, terminie i miejscu składania dokumentów oraz oczywiście o tym, jakie dokumenty należy złożyć. Należy w nim również określić, czy na stanowisku może być zatrudniona osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż dziesięć dni od daty publikacji ogłoszenia. Dane dotyczące tego, czy kandydaci spełniają wymagania związane ze stanowiskiem, stanowią informację publiczną.
[srodtytul]Protokół i ogłoszenie[/srodtytul]
Ustawa nie określa trybu przeprowadzania postępowania konkursowego ani zasad wyboru kandydata do zatrudnienia. Z jej art. 14 ust. 5 wynika jedynie, że czynności tych dokonuje komisja. Należy przyjąć, że jej członków powołuje kierownik jednostki zatrudniającej. Kierownik decyduje również o tym, czy wybór kandydata następuje na podstawie analizy złożonych dokumentów czy też po przeprowadzeniu np. rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego wiedzę kandydatów.
Obowiązkowe jest natomiast sporządzenie z tego postępowania protokołu. Zamieszcza się w nim m.in. informacje o liczbie zgłoszonych kandydatur oraz imiona i nazwiska nie więcej niż pięciu najlepszych, według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu, wraz ze wskazaniem miejsca ich zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Ponadto w protokole zamieszcza się informację o liczbie złożonych ofert z podaniem liczby tych, które spełniają wymagania formalne, a także uzasadnienie wyboru oraz skład komisji przeprowadzającej nabór.
Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru należy o jego wyniku poinformować na tablicy ogłoszeń jednostki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (przez trzy miesiące). W informacji tej podaje się imię i nazwisko wybranej osoby oraz miejsce jej zamieszkania. Ogłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, również w sytuacji, gdy nabór pozostał nierozstrzygnięty.
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą zajdzie konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (osoba ta zrezygnuje albo z niej zrezygnują), nie ma konieczności powtarzania procedury pod warunkiem zatrudnienia osoby kolejnej z listy najlepszych kandydatów.
Do postępowań dotyczących naboru wszczętych przed 1 stycznia 2009 r. i niezakończonych do tej daty stosuje się przepisy dotychczasowe.
[ramka]Do pracy w samorządzie można przyjąć obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw. Pod warunkiem, że na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje im prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce.
Taka osoba nie może jednak zajmować stanowisk, z którymi w sposób bezpośredni lub pośredni wiąże się udział w wykonywaniu władzy publicznej. Cudzoziemiec musi ponadto znać język polski. Dokumenty potwierdzające tę znajomość określają przepisy o służbie cywilnej.[/ramka]
[ramka]Miejscem zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W protokole nie zamieszcza się zatem informacji o adresie.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA