fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

500 plus

Sąd: 1 grosz nie może decydować o odmowie świadczenia z programu 500+

Fotorzepa, Marta Bogacz
Urzędnicy odmówili kobiecie samotnie wychowującej dziecko świadczenia z programu 500+, ponieważ przekroczyła kryterium o… 1 grosz. Ich decyzję zmodyfikował dopiero sąd.

Ośrodek Pomocy Społecznej odmówił Ilonie C. (imię fikcyjne) wypłaty 500 zł z rządowego programu na 4-letniego syna. Urzędnicy wyliczyli bowiem, że dochód rodziny (matka i dziecko) wynosi 1600,03 zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie daje miesięczny dochód w wysokości 800,01 zł a więc przekracza kwotę uprawniającą rodzinę skarżącej do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, tj. kwotę 800,00 zł o kwotę 0,01 zł. W związku z tym urzędnicy uznali, że kobieta nie kwalifikuje się do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

We wniesionym odwołaniu od tej decyzji Ilona C. stwierdziła, że jest ona dla nie krzywdząca. Przekroczyła bowiem kryterium dochodowe o 1 grosz a samotnie wychowuje syna, a alimenty przez ojca nie są płacone w pełnej wysokości.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację urzędnikom pomocy społecznej. W jego ocenie dochodem członka rodziny Ilony P. jest kwota 800,01 zł. Kwota ta przekracza tzw. kryterium dochodowe – choć nieznacznie. - Jednakże dla rozstrzygnięcia sprawy bez znaczenia pozostaje, czy dochód w przeliczeniu na członka rodziny przekroczył to kryterium znacznie czy nieznacznie – wskazało SKO.

Odwołano się też do ugruntowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądu, że nawet nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego wyklucza możliwość przyznania wnioskowanego świadczenia i stanowi przesłankę do odmowy pomocy.

Obie decyzje uchylił dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W uzasadnieniu stwierdzono, iż odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w takiej sytuacji jakkolwiek zgodna z literalnym brzmieniem art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, to nie uwzględnia wykładni celowościowej tego przepisu ani treści art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych – przypomniał sąd.

Jak wskazano dalej, ustawodawca w przypadku przyznania świadczenia na pierwsze dziecko ustalił kryterium dochodowe w wysokości 800,00 zł miesięcznie, tym samym w odniesieniu do pierwszego dziecka wskazał na socjalny charakter tego świadczenia. - Nie kwestionując zasadności i konieczności ustalania przez ustawodawcę kryteriów dochodowych w przypadku świadczeń o charakterze socjalnym, sąd w niniejszym składzie wyraża przekonanie, że racjonalny ustawodawca dopuścił możliwość uwzględnienia specyfiki konkretnego przypadku. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie – stwierdził WSA.

Sąd zwrócił uwagę, że kryterium dochodowe zostało przekroczone o 1 grosz, czyli kwotę, która nie ma żadnej wartości nabywczej w aktualnych realiach rynku w naszym kraju. Za 1 grosz matka nie nabędzie nawet najtańszego produktu żywnościowego. - Skoro świadczenie wychowawcze stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka w tym zaspokojenia jego potrzeb życiowych a przekroczenie kryterium dochodowego nastąpiło o najmniejszą jednostkę monetarną, która nie ma żadnej realnej wartości, odmowa przyznawania świadczenia z tego powodu jest niezgodna ze wskazanym w art. 4 ust. 1 ustawy celem świadczenia – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Po 713/16)

Co mówi przepis

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA