Podatek dochodowy

Liczy się moment wypoczynku czy udzielenia dopłaty?

Dopłacając do wypoczynku dzieci swoich pracowników, pracodawca może mieć problem z ustaleniem, czy od dofinansowania tego pobrać już zaliczkę na podatek, czy jeszcze nie. Przyczyną jest sporna kwestia, jak ustalić granicę wieku dziecka
Czy będzie zwolniona z opodatkowania dopłata do wypoczynku dziecka korzystającego z niego przed ukończeniem 18 lat, jeśli dopłata ta będzie wypłacona już po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia? -pyta czytelnik DF.
Z brzmienia przepisu wynikałoby, że tak, ale organy podatkowe inaczej interpretują art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście problemu dałoby się uniknąć, wypłacając dopłatę, zanim dziecko pracownika wyjedzie na wypoczynek bądź na leczenie. Jednak najczęściej przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) przewidują konieczność przedstawienia przez pracodawcę dokumentu potwierdzającego pobyt dziecka na koloniach, obozie, w sanatorium itp. W praktyce więc nie należą do rzadkości przypadki, gdy dziecko kończy 18 lat właśnie w czasie, gdy korzysta z wypoczynku bądź leczenia, a rodzic dostaje dofinansowanie po powrocie do domu pełnoletniej już pociechy.
Z dosłownego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wynika, że wolne od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18. Takie sformułowanie przepisu wskazywałoby na to, że limit 18 lat dotyczy wieku, w którym młodzież korzysta z wypoczynku bądź leczenia, a nie terminu udzielenia samej dopłaty. W przeciwnym razie przepis powinien wprost stwierdzać, że chodzi o dopłaty udzielone do ukończenia przez młodzież 18 lat. Organy podatkowe są jednak innego zdania. Niektóre używają dość mglistego sformułowania "moment realizacji świadczenia" i wymagają, by dziecko "w momencie realizacji świadczenia nie ukończyło 18 lat" (tak na przykład Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu w piśmie z 31 października 2006 r., nr PD-2 /415/228/06 , i Urząd Skarbowy Warszawa-Wola w piśmie z 19 września 2005 r., US40 RPŁ /415/57/2005). Tym samym pojawia się problem: co rozumieć przez realizację świadczenia. Możliwości są dwie: albo świadczeniem jest wypoczynek, albo sama dopłata. Zważywszy jednak na to, że podatkowe zwolnienie dotyczy dopłat, można przyjąć, że urzędy skarbowe mówiąc o"realizacji świadczenia", mają namyśli moment udzielenia dofinansowania. Dużo precyzyjniej wypowiada się w tej kwestii Urząd Skarbowy w Koninie, który wprost stwierdza, że zwolnienie ma zastosowanie "jeżeli takiej dopłaty dokonano do dnia, w którym osoba nie ukończyła 18 roku życia" (pismo z 5 sierpnia 2004 r., PDIII/415-31/04). Również Świętokrzyski Urząd Skarbowy dochodzi do wniosku, że "w tym przypadku należy wziąć pod uwagę dzień ukończenia 18 lat oraz datę dokonania dofinansowania" (pismo z 19 lipca 2006 r.,RO/415-16/06). Przy okazji warto zwrócić uwagę na inny problem -wyjaśniany wielokrotnie przez organy podatkowe i chyba dużo mniej kontrowersyjny - czy zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof ma zastosowanie tylko do dnia uzyskania pełnoletności, czy do ukończenia 19 lat. Czasami podatnicy twierdzą, że dziecko dopóty ma 18 lat, dopóki nie ukończy 19 roku życia. Z taką interpretacją urzędy skarbowe absolutnie nie chcą się zgodzić. "Zasady dotyczące określania terminów, w tym wieku osób fizycznych reguluje art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), który stanowi? termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było -w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Zatem 18 rok życia osiąga się z początkiem dnia, który swą datą odpowiada dniowi urodzenia, np. osoba, która urodziła się 11 stycznia 1980 roku, ukończy 18 lat w dniu 11 stycznia 1998 roku" -wyjaśnił Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach w piśmie z 10 maja 2005 r. (IIUS PBII/415-29/05). Tak samo zinterpretowały to Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu we wspomnianym już piśmie z 31 października 2006 r. i Urząd Skarbowy w Koninie w piśmie z 5 sierpnia 2004 r. Innymi słowy od dopłat do wypoczynku młodzieży, która ukończyła 18 lat, pracodawca musi pobrać i odprowadzić podatek dochodowy. Oczywiście należy pamiętać, że dopłaty do wypoczynku i pobytu na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 są w całości wolne od podatku, gdy są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (np. ministra obrony narodowej). W przeciwnym razie pracodawca nie potrąca zaliczki na podatek tylko do momentu, gdy dopłata nie przekroczy w roku podatkowym 760zł.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL