fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT pracownika oddelegowanego za granicę: Część przychodów ze zwolnieniem

Jeśli zatrudniony pracuje w innym kraju, ale nie jest w podróży służbowej, to kwota jego wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podlega pomniejszeniu o 30 proc. diety za każdy dzień pobytu na obczyźnie.

Gdy pobyt pracownika wiązałby się z oddelegowaniem do pracy za granicę i w umowie o pracę pracodawca wskazywałby jako miejsce wykonywania pracy miejscowość zagraniczną, wówczas miałby zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT. W myśl tego przypisu zwolnieniu od opodatkowania podlega część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust. 15.

Artykuł 21 ust. 15 ustawy o PIT stanowi natomiast, że opisywane zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

1. pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a.

Co za tym idzie, przychód pracownika oddelegowanego za granicę podlega pomniejszeniu o 30 proc. diety za każdy dzień pobytu, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, jeśli nie przebywał on za granicą w podroży służbowej.

Przykład

W przypadku pracy wykonywanej w Niemczech rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej przewiduje w roku 2015 dietę w wysokości 49 euro. Wysokość zwolnienia podatnik powinien ustalić w następujący sposób:

(49 euro × 30 proc.) × liczba dni oddelegowania.

Autor jest kierownikiem zespołu podatku dochodowego w ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA