fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 9 kwietnia 2008

PRZEDTERMINOWE WYBORY
- w niedzielę 25 maja odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Wicko w województwie pomorskim (DzU nr 59, poz. 360) PODATKI
- minister finansów przedłużył do 30 kwietnia termin złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do uzyskania ulgi mieszkaniowej (DzU nr 59, poz. 361) WYROKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia (K 6/05) stwierdzający niezgodność z konstytucją art. 136 ust. 6, art. 137 ust. 2 art. 229a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ww. ustawy; przepisy te straciły moc w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału (DzU nr 59, poz. 369) - niezgodny z konstytucją jest także art. 424 prim § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego (SK 77/06) w części obejmującej słowa „kończącego postępowanie w sprawie” (DzU nr 59, poz. 367) STATUTY - zmienione statuty: Urzędu Zamówień Publicznych oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (MP nr 31, poz. 275 i 276) SŁUŻBY MUNDUROWE: ULGOWE PRZEJAZDY - minister spraw wewnętrznych i administracji określił w nowym rozporządzeniu rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy: celnych, policji, Straży Granicznej, oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową (z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej), a także osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych (DzU nr 56, poz. 340).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL