fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wójt nie może być w komisji konkursu na dyrektora szkoły

www.sxc.hu
Osoba pełniąca funkcję organu prowadzącego szkołę czy placówkę nie może być członkiem komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na jej dyrektora.

Czego dotyczył spór

Zarządzeniem z czerwca 2012 r. wójt gminy ustalił skład komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum. Na jednego z członków komisji konkursowej wójt powołał siebie.

W październiku 2014 r. zarządzeniem zainteresował się wojewoda. Po jego analizie podjął decyzję o zaskarżeniu go w całości, zarzucając mu naruszenie art. 36 a ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Organ nadzoru zauważył, że w skład komisji konkursowej powinno wchodzić trzech przedstawicieli prowadzącego szkołę. Wójt jako osoba pełniąca funkcje organu (piastun organu) nie jest jego przedstawicielem. Tym samym z samej treści powołanego przepisu wynika, że wójt nie może powołać w skład komisji konkursowej samego siebie. A tak stało się w przypadku zaskarżonego zarządzenia. Wojewoda podkreślił, że wójt jako organ prowadzący szkołę jest organem zatwierdzającym lub unieważniającym konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. W konsekwencji więc jego udział w komisji prowadziłby do bycia sędzią we własnej sprawie, a tym samym niemożliwe byłoby zachowanie bezstronności postępowania konkursowego.

Wójt nie zgadzał się z tymi zarzutami. Tłumaczył, że praktyka polegająca na uczestnictwie w składach komisji konkursowych powoływanych w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej istnieje od wielu lat i nigdy nie była kwestionowana. Także swojej gminie wójt wielokrotnie powoływał samego siebie do takich komisji. W jego przekonaniu jest to dopuszczalne i pozostające w zgodzie z prawem. Wójt krytycznie ocenił też tendencję, która pojawiła się w orzecznictwie od 2013 roku. Przyjął, że skoro wójt może wyznaczyć swojego przedstawiciela w komisji, to tym bardziej ma prawo sam w niej uczestniczyć.

Jeżeli nawet jednak zgodzić by się z poglądem, że akty kreujące komisję i akty następcze, powołanie dyrektora oraz udzielenie pełnomocnictwa są wadliwe prawnie, to w ocenie wójta są to bez wątpienia uchybienia nieistotne. Brak jest zatem przesłanek do stwierdzenia nieważności zaskarżonych aktów. W takiej sytuacji, gdy upłynął rok od ich wydania, a tak jest w niniejszej sprawie, w jego ocenie nie można także stwierdzić ich niezgodności z prawem.

Rozstrzygnięcie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia. Po analizie przepisów doszedł bowiem do przekonania, że osoba pełniąca funkcję organu prowadzącego szkołę czy placówkę nie może być członkiem komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na jej dyrektora.

WSA podkreślił, że piastun organu nie jest jego przedstawicielem, również w rozumieniu art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Jest bowiem osobą piastującą funkcję danego organu, np. wójta.

Przedstawicielem takiego organu, np. wójta, będzie natomiast osoba, która zostanie upoważniona przez piastuna organu do załatwiania (prowadzenia) określonego rodzaju spraw w jego imieniu i na jego rzecz. Wobec tego już z samej treści art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty wynika, że burmistrz nie może powołać na członka komisji konkursowej, mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły czy placówki, samego siebie.

W ocenie sądu właśnie art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy w swym literalnym brzmieniu stanowi ograniczenie dopuszczalności powołania przez wójta samego siebie w skład komisji konkursowej i jednocześnie granicę jego wpływu na wybór członków komisji. Stosując ten przepis w jego literalnym brzmieniu, wójt jako organ prowadzący szkołę zachowuje wpływ na wybór kandydata na stanowisko dyrektora szkoły poprzez swoich przedstawicieli. Taka regulacja ma zapobiec sytuacji, w której piastun organu prowadzącego szkołę jako członek komisji konkursowej staje się sędzią we własnej sprawie, mając dodatkowo kompetencję do zatwierdzenia konkursu albo jego unieważnienia.

WSA stwierdził, że powołanie przez wójta samego siebie na członka komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora nastąpiło z naruszeniem art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 1093/14.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA