fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a sieć wodociągowa

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jan Bończa-Szabłowski
Zgoda na wykonanie przydomowej oczyszczani ścieków zależy od tego, czy inwestor wykaże, że nie ma możliwości przyłączenia uzbrojenia działki do sieci wodociągowej – stwierdził w wyroku NSA.
Starosta Sieradzki zgłosił sprzeciw, gdy pewne małżeństwo postanowiło wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków typu B10 na swoich działkach.
Urzędnik wskazał, że nieruchomość, na której inwestorzy planują wybudowanie infrastruktury, położona jest na terenie objętym siecią kanalizacji sanitarnej, w związku z czym mają możliwość przyłączenia się do węzła bez konieczności stawiania własnej oczyszczalni. Starosta dodał, że lokalizacja inwestycji stoi w sprzeczności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Małżeństwo złożyło odwołanie do wojewody. Stwierdziło, że organ pozbawił ich prawa wybudowania na własnej nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków mimo, iż przepisy nie dają możliwości skutecznego sprzeciwiania się wnioskowanej inwestycji. Zdaniem małżonków urzędnik nie wykazał w jaki sposób wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem naruszałoby przepisy Prawa budowlanego.
Wojewoda utrzymał w mocy decyzję starosty. Stwierdził, że jeżeli na danym terenie istnieje sieć kanalizacyjna, to zasadą jest podłączenie nieruchomości do takiej sieci chyba, że nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków lub gestor stwierdzi brak możliwości jej podłączenia. Zdaniem urzędnika taki wniosek wynikał z przepisów prawa budowlanego oraz z uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Wojewoda dodał, że skoro na terenie objętym wnioskiem istnieje sieć kanalizacyjna, to właściciel nieruchomości ma w takiej sytuacji obowiązek wykonania przyłącza, jeśli nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające takie działanie.
Na koniec organ zwrócił również uwagę, iż pełnomocnik inwestorów został wezwany, aby w ciągu siedmiu dni przedstawił dokument od właściwego gestora sieci, który by potwierdzał niemożliwość podłączenia budynku mieszkalnego do istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej. Skoro taki dokument nie został dostarczony należało sprzeciwić się inwestycji.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Małżonkowie w skardze stwierdzili, że czym innym jest obowiązek przyłączenia, a czym innym realizacja prawa inwestycji na swojej własności. Dodali, że pozbawienie właściciela nieruchomości prawa wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy traktować jako nadużycie naruszające własność. Zdaniem małżeństwa, starosta nie wskazał również, w jaki sposób wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem, narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
WSA skargę oddalił. Sąd stwierdził, iż w razie wybudowania sieci kanalizacyjnej przez gminę, właściciele nieruchomości mają w pierwszej kolejności obowiązek przyłączenia jej do tej sieci, przy czym przyłączenie to nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Przy czym przesłanką zobowiązania do podłączenia się do sieci, jest fakt jej istnienia oraz realna, technicznie wykonalna możliwość podłączenia.
Podobnego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który 3 lipca 2014 roku oddalił kasację.
Potwierdził za sądem niższej instancji, że przesłanką zobowiązania do podłączenia się do sieci jest fakt jej istnienia oraz realna, technicznie wykonalna możliwość podłączenia. Dodał, że prawidłowa wykładnia przepisów prawa budowlanego jednoznacznie wskazuje, że zgoda na wykonanie na działce budowlanej przydomowej oczyszczani ścieków może być udzielona tylko wtedy, gdy inwestor wykaże w sposób jednoznaczny, że nie ma żadnej możliwości przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, czy ciepłowniczej (II OSK 238/13).
Wyrok jest prawomocny.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA